Presentació

El curs pretén donar unes nocions introductòries sobre l'educació inclusiva i ajudar a construir una "escola per a tothom", potenciant actituds, valors, compromisos i introduir canvis tant a nivell personal com de centre, per avançar en aquesta línia.

El curs està pensat perquè cadascú miri de reflexionar sobre la seva pròpia pràctica, sobre com gestionar la diversitat dins l'aula, com treballar amb la resta de companys/es, amb la finalitat d'incorporar una altra mirada que trenqui amb esquemes homogeneïtzadors per passar a comprendre la diversitat des de l'heterogeneïtat, entesa com a font de riquesa de coneixement i aprenentatge.

A més dels conceptes bàsics i de les estratègies necessàries per iniciar un procés inclusiu, el curs aporta exemples de com s'està duent a terme en centres de casa nostra i de fora, i estableix un ventall de possibilitats que impliquen des de canvis que depenen de l'actitud del docent, a canvis més estructurals que incideixen en la cultura del centre.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

- Conèixer i aclarir idees sobre què és la inclusió.

- Detectar els punts forts i febles del procés d'inclusió en el centre i en l'entorn de l'aula.

- Experimentar com abordem l'atenció a la diversitat i ajudar a conèixer diferents camins per avançar cap a una escola per a tothom.

- Plantejar i conèixer metodologies per aconseguir models d'intervenció amb tot l'alumnat, per tal de fer possibles els canvis metodològics necessaris i els climes de centre i aula adients per a l'accessibilitat al currículum, i que també facin possible la normalitat en els processos educatius inclusius en la totalitat de la comunitat educativa.

- Constatar la importància de la col·laboració, el treball en xarxa i el treball en famílies per avançar en el procés inclusiu.

Encara que no pretenem aprofundir molt a fons en tots els aspectes i processos que s'exposen al llarg del curs, tenint en compte l'extensió d'hores del mateix, sí que volem aportar eines bàsiques per poder tenir coneixements suficients de cara a poder aprofundir més en els aspectes en què hom se senti més motivat, amb la finalitat de poder començar a caminar en actuacions concretes.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

En el mòdul 1: Inclusió Educativa - Introducció - Marc legal i sistema educatiu - Documents de referència - Conceptes clau (Índex per a la Inclusió)

En el mòdul 2: Cap a un centre inclusiu - El Projecte Educatiu i la Cultura de Centre - Elements organitzatius de centre per afavorir la inclusió - Treball des de la CAD - Ús inclusiu dels recursos - El treball amb les famílies. Construint junts una educació inclusiva.

En el mòdul 3: Estratègies organitzatives d'aula - Gestió inclusiva d'aula : Planificació i estratègies d'intervenció - Inclusió digital - Docència compartida - Estratègies de relació a l'aula

En el mòdul 4: Estratègies metodològiques i curriculars d'aula - Currículum i competències bàsiques - Treball cooperatiu, interactiu, multinivell - Plans Individualitzat en un context d'aula inclusiva - L'avaluació inclusiva de l'alumnat

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat,i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou. D'aquesta manera, podeu plantejar petites estratègies per fer millores d'actuació en els àmbits del centre i de l'aula.

L'estructura d'aquests mòduls pot ajudar a pensar, a idear activitats concretes, perquè, sense grans canvis, comencem a posar l'accent a una nova mirada, a un nou enfocament cap als nostres alumnes, famílies i centre. I tot plegat per avançar cap a una escola per a tothom.

Les lectures que es proposen estan enfocades perquè ofereixin un major coneixement i argumentació del treball , així com una ampliació dels continguts.

En el primer mòdul es tracta el concepte d'escola inclusiva, les idees força que ens han de moure, i presenta el marc legal que fonamenta l'escola inclusiva. S'incorporen els documents de referència i els conceptes clau.

En el segon mòdul es presenten eines per començar a caminar cap a un centre inclusiu. Presentem dos documents que permeten valorar els punts forts i febles del centre i la seva cultura, a la vegada que són font d'inspiració per proposar-se fites. En aquest mòdul s'aborda des de l'organització de centre com es pot facilitar el fet d'esdevenir més inclusiu: des de la pròpia organització de la Comissió d'atenció de la diversitat, l'ús dels recursos i el treball en col·laboració amb les famílies.

En el mòdul tercer es planteja estratègies d'organització d'aula, començant per la planificació que el professor ha de fer de la classe i continuant per algunes estratègies d'ensenyament-aprenentatge, motivació i estils d'aprendre. Es fa una introducció a la inclusió digital i docència compartida com a eines que ens permeten personalitzar més i millor i acabem en la importància del treball de relació i cohesió dins l'aula.

El quart mòdul presenta estratègies metodològiques i curriculars com el treball per competències, i els mètodes de treball cooperatiu, interactiu i multinivell. Per acabar aportem idees sobre els plans individualitzats per aquell alumnat que ho requereixi i sobre l'avaluació, com a eina important transformadora del sistema d'ensenyament-aprenentatge.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.