Introducció Mòdul 3: Currículum intercultural

L’educació intercultural s’ha d’inserir en el currículum de tots els centres educatius o, el que és el mateix, en totes i cadascuna de les àrees i de les matèries curriculars. Aquestes, són les vies a través de les quals es fa el treball de reproducció i de producció cultural, i són els eixos que organitzen i vertebren el temps escolar i el treball de professorat i d’alumnat. La inserció de la interculturalitat no s'ha de plantejar ni com una feina d'addició a un currículum, ni com una feina de substitució d'uns continguts més o menys inadequats per uns altres de més adients, sinó com una "mirada" diferent, com un "enfocament" més inclusiu i més just. Així mateix, l’educació intercultural no s’ha de veure com una qüestió que només afecta aquells centres amb un alt percentatge d’alumnat de diferent procedència, sinó com una estratègia per formar tot l’alumnat en aquelles habilitats i competències que li han de permetre viure en una societat oberta, democràtica, respectuosa i cohesionadora.

Activitats