Introducció Mòdul II: INTERCULTURALITAT

L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar a la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones i el dret a la diferència en un marc de valors convivencials compartits, tot promovent espais de relació i inclusió. Així mateix, promou l’ús de la llegua catalana en un marc plurilingüe com un element de cohesió i igualtat d’oportunitats.
Les societats actuals es caracteritzen per una alta complexitat i pluralisme. La bona gestió d’aquesta complexitat hauria de comportar una societat més cohesionada i inclusiva. L’educació intercultural s’ha de basar en les relacions de confiança i reconeixement mutu. No és suficient partir d'un context de tolerància, ja que aquest concepte no implica necessàriament reconèixer i valorar a l’altre ni tampoc obre la porta a una construcció compartida basada en el diàleg i la convivència.

Continguts