Introducció Mòdul 1: Globalització i diversitat

En l’era de la globalització, la diversitat cultural és una de les múltiples diversitats que conformen la societat complexa. La presència de població immigrada d’origen estranger és només un dels factors que expliquen aquesta diversitat. Les diferències socioeconòmiques, els grups d’edat, el gènere i molts altres factors, a més de la cultura, condicionen els nostres comportaments i els nostres processos de socialització. Es tracta d’elements condicionants que es combinen entre ells donant resultats molt diversos que fan que sigui difícil identificar grups culturals o socials homogenis. Els factors de vulnerabilitat i exclusió social, en una societat caracteritzada per importants desigualtats, afecten cada vegada sectors més amplis de la població i un major nombre d’individus. Ara bé, malgrat l’existència d’una diversitat cultural prèvia, la presència de població immigrada, sobretot a partir de l’espectacular augment dels fluxos migratoris en els darrers 15 anys, fa més complexa i més generalitzada aquesta diversitat.

Continguts