Guia

Presentació

El curs "Educació intercultural: Fonaments teòrics i aplicació pràctica en els centres educatius" és un curs telemàtic adreçat a docents de primària i secundària.

Té una doble finalitat, amb la clara intenció d’esdevenir una eina útil no només per a la reflexió sinó també per a la pràctica educativa quotidiana: per una banda, vol introduir el professorat en la perspectiva intercultural i en la seva aplicació educativa, a partir de l’anàlisi crítica de la nostra realitat social, entesa des de la complexitat. I d’altra banda, proposa la posada en pràctica d'algunes de les orientacions pràctiques, pedagògiquues i comunitàries per tal de millorar la convivència del centre educatiu des de la perspectiva educativa o d’anàlisi i proposta de millora en l’organització escolar, des de la perspectiva de l’educació intercultural, a partir dels continguts treballats i de l’anàlisi de la realitat immediata del centre/aula.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Donar elements d’anàlisi i reflexió per entendre i treballar amb la diversitat en un sentit general i amb la diversitat cultural en particular des de l’àmbit educatiu.
 • Donar pautes per a la planificació i realització d’intervencions educatives en el marc del centre educatiu.

Continguts

Aquest curs, que utilitza la plataforma Moodle, està estructurat en 6 mòduls i acabarà en un Projecte personal amb l’objectiu de portar a la pràctica els continguts, reflexions i aprenentatges del curs.

En el Mòdul 1: Globalització i diversitat

En el mòdul 2: Interculturalitat

En el mòdul 3: Currículum intercultural

En el mòdul 4: Identitat de múltiples pertinences

En el mòdul 5: Implicació de les famílies

En el mòdul 6: Èxit educatiu: una acció de corresponsabilitat comunitària

Per tal de poder resoldre els possibles problemes amb que es pot trobar el participant, així com per potenciar la col·laboració i l'intercanvi d'opinions entre tots els participants, cada bloc conté un fòrum perquè els participants presentin els seus dubtes i aquests puguin ser resolts.

Coneixements previs

El partipant haurà de tenir nocions bàsiques d'informàtica i de l'ús de l'entorn Moodle per tal de desenvolupar el curs.

Fonts documentals

 • ÁLVAREZ, J.L. (2007)

Educación intercultural e inmigración. Madrid: Biblioteca Nueva.

 • BAUMAN, Z.

Globalització: les conseqüències humanes. Barcelona: Edicions de la UOC / Pòrtic, 2001. ISBN 978-84-7306-677-8

 • CARBONELL, F.

Decálogo para una educación intercultural. Barcelona: Rev. Cuadernos de Pedagogía, núm.290, 2000. Enllaç

 • CARBONELL, F.

La integración de los diferentes. 2002 Enllaç

 • CARBONELL, F.

L'acollida Vic: Eumo: Fundació Jaume Bofill, 2006. Enllaç ISBN: 84-9766-175-3

 • CÁRDENAS, M. i altres autors. (2009)

Racismo: qué es y cómo se afronta. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Enllaç

 • CASAS, M.

També catalans: fills i filles de famílies immigrades. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, col. Finestra Oberta, núm. 38, 2003. Enllaç

 • COELHO, E.

Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Barcelona: ICE i Horsori Ed., 2005. ISBN 84-96108-25-2

 • El HACHMI, N.

Jo també sóc catalana. Barcelona: Columna, 2004.ISBN 978-84-664-0424-2

 • ESSOMBA, M. A.(2007).

Tot un Món. Vic: Eumo: Fundació Jaume Bofill.Enllaç

 • FRADE, C.

Globalització i diversitat cultural. Barcelona: Pòrtic, Editorial UOC, 2002.

 • Generalitat de Catalunya.

Pla de Ciutadania i Immigració (2009-2012). Enllaç

 • Generalitat de Catalunya (2010).

Guia per a la gestió de la llibertat religiosa en els centres educatius.Enllaç

 • Grupo Eleuterio Quintanilla.

La diversidad cultural en los manuales escolares. Vino viejo en odres nuevos Enllaç

 • KARROUCH, L.

De Nador a Vic. Barcelona: Columna, 2004. ISBN 978-84-664-0427-3

 • LLUCH, X.

25 años de educación intercultural. Una mirada con y sin nostalgia Enllaç

 • PUIG J. Mª.(2009)

¿Por qué las personas buenas hacen cosas malas? Enllaç

 • PUIGDELLÍVOL, I.

Programació d’aula i adequació curricular. El tractament de la diversitat. Barcelona: Graó, 2006. ISBN: 978-84-8747-022-6