Projecte

El projecte de treball és l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin de forma autònoma els coneixements apresos als mòduls. S’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. Al projecte se li destina un nombre d'hores determinades.

Ha de tractar sobre un cas concret amb un/a alumne/a discapacitat intel·lectual. Cal fer una o més propostes en un document escrit, explicant el tipus d'alumnat a qui va dirigit el projecte i l'esquema del treball, per tal que se li doni el corresponent vistiplau.

Orientativament, el projecte de treball ha d'incloure:

 1. Una justificació del projecte, en un document de text, amb el tipus d'alumnat a qui va dirigit, amb la intervenció que es proposa dur a terme i com s'utilitzaran els diferents recursos TIC.
 2. Elaboració d’un PI d’un/a alumne/a amb discapacitat intel·lectual (DI):
  • Organitzar els suports dins del centre per atendre l'alumnat amb DI (tots els professionals que hi intervenen).
 3. Elaborar material adaptat d’un tema concret tenint en compte un cas concret i una àrea concreta:
  • Una fitxa de treball per a l'alumnat feta amb un processador de text que inclogui diferents recursos gràfics i tipogràfics per treballar a l'ordinador o sobre paper. Es poden presentar fitxers de treball escrit, jocs de taula…
  • Una presentació, d'un mínim de 4 diapositives, amb incorporació d'imatges, sons i enllaços per treballar algun aspecte significatiu de l'alumnat a qui va dirigit el projecte.
  • Un recull de recursos en línia adients per a la intervenció educativa i per al cas que hem escollit. Cal incloure-hi els enllaços, la descripció dels continguts, els objectius a treballar i els aspectes metodològics.