Estimulació multisensorial


L’alumnat amb discapacitat intel.lectual té un lent coneixement de l’entorn i li calen moltes situacions iguals per a l’aprenentatge. Necessita recolzar-se en el context, la manipulació, l’exploració i tenir oportunitats per integrar les diferents experiències i sensacions.

L’estimulació multisensorial permet despertar la consciència de la presència de sensacions, aprendre a aprofitar els sentits i procurar la seva integració. Esdevé un recurs especialment útil per a l’alumnat greument afectat, donades les seves dificultats de relació amb l’entorn.

Les aules multisensorials


L’aula d’estimulació sensorial pretén proporcionar sensacions, estímuls bàsics (visuals, auditius, somàtics, vibratoris, tàctils, vestibulars, hàptics…) a persones que veuen reduïda la possibilitat d'experimentar-los. Es fa a través de la creació d’ambients aprofitant diferents materials o elements, a més de recursos tècnics.

Fisioteràpia a l'aula d'estimulació

Fent fisioteràpia a l'aula multisensorial. Escola d'educació especial: "Llar Santa Maria de Queralt" de Berga.

A més d’explorar, descobrir, experimentar, percebre i gaudir dels sentits i de les sensacions, se'n promou la interiorització i la integració amb la intenció d’optimitzar les capacitats sensorioperceptives. Aquests espais també s’utilitzen per promoure la comunicació i la interacció per a la millora de la competència comunicativa.

Hi ha ambients pensats per potenciar el benestar físic, emocional i la relaxació, els quels esdevenen molt útils en moments de malestar de l’alumnat.

 • Arbonés, E. La Creació d’una Aula Multisensorial a una Escola Ordinària. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2014 Enllaç
 • CID, M. J. Estimulació multisensorial en un espai Snoezelen en persones adultes amb greu discapacitat intel·lectual. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2011 Enllaç
 • AAVV. Guia per al desenvolupament d'una aula Multisensorial. Centro Público de Educación Especial nº 1 de Valladolid.Enllaç
 • GAONA, A; SÁNCHEZ, J. A. Un nou espai per a l’estimulació: la sala multisensorial. Revista Esclat, núm. 52, 2009 Enllaç

Material per a l'estimulació multisensorial


A partir de la idea que tota persona és educable, el pedagog Andreas Fröhlich va proposar un sistema d’estimulació intensiu i global, que ell anomenà estimulació basal (o de base), destinat a persones amb plurideficiència profunda.

L’estimulació basal consisteix en un seguit d’intervencions que incideixen en tots els àmbits de percepció i que afavoreixen un desenvolupament global de la persona. L’objectiu és oferir a l’alumne sessions d’estimulació ben organitzades en tots els àmbits de la percepció. Per tant, es dedueix que s'hi poden incloure tots els moments del dia i totes les àrees d’aprenentatge.
Les propostes d’estimulació s’orienten cap a tres grans nivells de percepció: somàtic, vestibular i vibratori. Com a conseqüència de treballar aquests tres nivells, incidirem també en els altres nivells de percepció: visual, tàctil, auditiu i olfactiu.


En aquesta pàgina d’estimulació sensorial d'Isabel Tapia Martín amb grafisme, disseny i programació fets per Ivan López Gatnau, podem trobar una part teòrica i alguns exemples d’activitats o models per poder programar-les.

imatge

Mes. Material per a l'estimulació sensorial


El nen a qui va dirigida aquesta classe de material està concebut com una persona que disposa d’unes capacitats, una intencionalitat comunicativa, unes habilitats a desenvolupar i que, a més del dèficit visual, pot ser que tingui afectada l’àrea motora, l’àrea cognitiva, l’àrea auditiva o l’emocional.

Hi ha un ampli repertori d’activitats classificades per àrees d’estimulació. En les activitats s’especifica l’objectiu (des de l’atenció i captació de l’estímul, el seguiment, recerca i localització d’aquest, fins a la discriminació entre dos o més estímuls), els materials necessaris i les activitats suggerides.

Cal tenir presents algunes consideracions per poder realitzar les activitats d’estimulació:

 • Per avaluar el tipus de resposta d’aquest nen plurideficient s’ha de contemplar la globalitat de la seva persona.
 • No es pot valorar una resposta concreta del nen ignorant el seu nivell d’atenció, el grau de motivació que necessita, la forma de comunicar-se, la seva capacitat manipulativa, auditiva o els moviments que fa, i el grau de connexió i d'interacció (no sempre el nen està en disposició col·laboradora).
 • Respectar els ritmes biològics. El moment de menjar, la son, el cansament.
 • Fomentar a través d'un clima càlid, acollidor i estimulant un vincle afectiu entre educador i nen que el condueixi a interactuar amb el seu voltant. Per això cal prioritzar, abans de tot, el treball relacional tot fent servir com a recurs secundari "EL MATERIAL", el qual caldrà considerar com un mitjà que ens ajudi a fomentar la comunicació com un significat a les respostes que dóna el nen.
 • Valoració de les respostes des d’un marc qualitatiu més que quantitatiu.
 • Parar atenció a la resposta sensorial que dóna el nen, en especial la visual, tàctil i auditiva, la capacitat manipulativa i de moviments que fa, així com la seva capacitat comprensiva.
 • Cal observar les respostes manifestades, tant en presència com en absència de l’estímul.


Integrar l'ordinador a l'estimulació basal


L’ordinador ens pot oferir algunes possibilitats per realitzar diferents activitats integrades en l’estimulació basal. Alguns exemples els podem trobar a:

HERRAMIENTA MULTIMEDIA

imatge

L’eina multimèdia d’estimulació sensorial (H.M.E.S.) és el resultat del projecte d’investigació "Disseny, desenvolupament i valoració d’un recurs multimèdia per a l’estimulació sensoriomotriu de nens plurideficients amb greu afectació".

Es tracta d’una aplicació en PowerPoint per estimular els sentits de la vista, oïda i tacte a través de l’ordinador. Les diapositives es van canviant a mesura que l’alumne pren un polsador o una tecla.

Les aplicacions estan presentades en dues versions, una en color i una altra en blanc i negre. Aquestes presentacions es poden personalitzar amb imatges significatives per a l’alumne.

imatge amb imatges per estimular la vista


Algunes de les característiques d’aquest material multimèdia són:

 • Estructura lineal de la presentació.
 • Causa-efecte: quan s’acciona motriument un perifèric de l’ordinador, es produeix un canvi d’imatge a la pantalla i s’executa un so.
 • Reforços visuals i auditius.
 • Provoca una activitat motriu, des d’accionar un perifèric a un canvi d’expressió facial.
 • Es pot personalitzar el material amb imatges significatives per a l’alumne.


Podeu trobar el recurs, consultar les pautes d’aplicació del HMES, així com diferents qüestionaris d’observacions a la pàgina següent HMES


Programa SENSwitcher (estimulació sensorial)

imatge programa SENSwitcher


És un programa gratuït amb 132 activitats distribuïdes en vuit fases que inclouen aspectes d’estimulació visual i auditiva, i fins i tot l’aprenentatge de la relació causa-efecte.

Tots aquests aspectes ens poden fer pensar que es pot fer servir com un programa d’estimulació sensorial, programa dirigit al desenvolupament sensoperceptiu. Consta de diferents nivells de complexitat, des de la recepció passiva fins a la participació activa de l’alumne mitjançant la prensió de la barra espaiadora.

El professor té la possibilitat de canviar els colors de fons de les pantalles, el color dels objectes i les presentacions que podrà veure l’alumne. També es pot controlar que la presentació sigui aleatòria o seqüencial.

Es pot controlar el temps de presència de la presentació.

Es pot fer servir el teclat, el ratolí o un polsador.

Pista:

 • Un cop escollides totes les variables cal prémer “GO”.
 • Per tornar a la pàgina del menú cal prémer la tecla “M”.
 • Per poder sortir de la pàgina: Alt+F4.


S'hi pot accedir a través de diferents pàgines:

 • Pàgina web del CREENA – espacio FLASH Enllaç


Més activitats amb PDI

Amb la incorporació de les pissarres interactives a les aules també es poden fer servir activitats de causa-efecte com les que trobareu en aquesta pàgina Atención temprana

imatge cause-efecte