Competència matemàtica: recursos


Segons el Departament d’Ensenyament, la competència matemàtica “implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.” 1)
Aquest últim aspecte referit a la comprensió i resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana i el món laboral i social posa en evidència la importància de la funcionalitat de l’aprenentatge. En l’alumnat amb discapacitat intel·lectual aquest aspecte ha de ser l’eix vertebrador del seu procés d’aprenentatge de la competència matemàtica; així com de la resta de competències.

Segons Bishop (1999) 2), el currículum de les matemàtiques hauria de tenir 3 components:

 • El component simbòlic: Les explicacions significatives de les matemàtiques que permeten explorar de manera explícita els valors de la lògica racional i l’objectivitat.
 • El component cultural: Metaconcepte de les matemàtiques com a realitat que existeix en totes les cultures.
 • El component social: Voldríem aturar-nos en aquest component ja que dóna un matís interessant respecte a la funcionalitat de l’aprenentatge de les matemàtiques. Aquest component exemplifica les diferents utilitzacions que fa la societat de les explicacions de les matemàtiques i els principals “valores de control y progreso” (Bishop, 1999) 3) que s’han desenvolupat amb aquests usos. Aquest component dóna sentit al perquè s’ha de ser competent en matemàtiques.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que cada alumne aporta una dimensió personal en el seu aprenentatge de les matemàtiques en funció de la seva família, la seva història i la seva cultura local.

Recursos a la xarxa


La xarxa ens ofereix una varietat important de recursos educatius 4) per treballar la competència matemàtica amb l’alumnat sigui quin sigui el seu nivell d’aprenentatge. A continuació ens centrarem en un d'ells: els generadors d'activitats matemàtiques.


Generadors d’activitats


A la pràctica “Personalització d'activitats: modificació Jclic” 5) s’ha parlat de les possibilitats que té el Jclic per crear activitats d’ordinador i adaptar-les a les necessitats educatives de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual.
En aquest apartat exposarem alguns generadors d’activitats matemàtiques6). És un recurs interessant per treballar alguns continguts matemàtics que ajuden a assolir la competència matemàtica.
En algunes ocasions, l’alumnat amb discapacitat intel·lectual necessita més activitats per assolir un objectiu que l'altre alumnat assoleix amb menys activitats. Això provoca que el docent necessiti crear activitats noves per consolidar l’objectiu a treballar. Els generadors d’activitats matemàtiques poden donar un cop de mà al docent per crear activitats noves.
Aquests generadors tenen la característica comuna de crear activitats a partir d’una opcionalitat donada. És a dir, es pot fer una tria dels aspectes que el generador pot crear. Quan s’ha fet la selecció es genera l’activitat. Els generadors que comentarem generen una activitat en format pdf per poder-la imprimir.
La selecció que us mostrarem és una proposta per treballar amb l’alumnat amb discapacitat intel·lectual diferents continguts matemàtics que són el mitjà per desenvolupar la seva competència matemàtica al màxim de les seves possibilitats.

Operacions amb números naturals7)

Saber operar amb les quatre operacions bàsiques ens facilita el dia a dia (saber quants gots, plats, coberts, tovallons necessito per parar la taula a casa, quants diners necessito per comprar dues ampolles de llet, quants me n’han de tornar?…). Aquest generador permet fer la triar en diferents aspectes:

 • Quins números es volen utilitzar (entre 0 i un milió) (vegeu 1 de la imatge següent).
 • Sumands que es volen triar (entre 2 i 4) (vegeu 2 de la imatge següent).
 • Multiplicador que es vol triar (entre 1 i 999). També es pot triar que els números generats no tinguin cap zero, tinguin zero al mig o tinguin zero al final (vegeu 3 de la imatge següent).
 • Divisor que es vol triar (entre 1 i 999). Està organitzat en menors de 9, menors de 99 i menors de 999 (vegeu 4 de la imatge següent).
 • Operacions a incloure. Aquí es fa la tria sobre l’operació que es vol treballar (vegeu 5 de la imatge següent).
 • Seleccionar “enviar” per generar el document pdf amb les solucions en l’últim full (vegeu 6 de la imatge següent).
imatge de les opcions


Quan se selecciona “enviar” s’obre la finestra de desar com és mostra a continuació:

 imatge finestra per desar arxiu


Aquí teniu una captura d'alguns dels exercicis generats:

imatge d'exercicis de sumesEl rellotge8)

El domini de la mesura del temps és un aprenentatge important de cara, per exemple, a poder organitzar el temps.
Aquest generador permet triar com és vol treballar l’hora segons el nivell d’alumne amb discapacitat intel·lectual. Hi ha 3 nivells:

 • Seleccionar el tipus d’hora a treballar (vegeu 1 de la imatge següent).
 • Escriure o dibuixar l’hora en quarts (un quart, dos quarts, tres quarts) i en punt, en digital i analògic (vegeu 2 de la imatge següent).
 • Escriure o dibuixar qualsevol hora. Es pot seleccionar en digital i analògic (vegeu 3 de la imatge següent).
 • Seleccionar “enviar” per generar el document pdf (vegeu 4 de la imatge següent).
imatge de les opocions


Quan seleccionem “enviar” s’obre la finestra de desa com es mostra a continuació:

imatge finestra per desar arxiu


Aquí teniu captures d’alguns dels exercicis:

imatge activitat rellotge 1imatge activitat rellotge 2Problemes muts 9)
A la vida quotidiana, ens troben amb problemes que hem de resoldre utilitzant les matemàtiques. El generador que mostren ara està adreçat a alumnat amb discapacitat intel·lectual moderat o amb importants dificultats en la comprensió lectora.
Aquest generador de problemes té dues parts diferenciades: problemes per resoldre’ls a l’ordinador i problemes que es poden imprimir. Aquí teniu la portada:

imatge de la portada


Com es pot veure a les captures següents, als problemes hi surten objectes amb un valor en euros que han de sumar. La primera imatge és en format per imprimir i la segona és en format per fer des de l’ordinador:

imatge problema mut per imprimir


imatge problema mut per realitzar a l’ordinador


Altres recursos per treballar la competència matemàtica


A continuació, farem una relació d’alguns dels recursos que es poden trobar a la xarxa per poder treballar diferents aspectes de la competència matemàtica (la idoneïtat del recurs a utilitzar vindrà determinada per les potencialitats de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual):


2) , 3) BISHOP, A. Enculturación matemàtica. La educación matemàtica desde una perspectiva cultural. Ed: Paidós, 1999
4) Al final de la pràctica hem realitzat una tria de recursos que ens han semblat interessants per poder treballar la competència matemàtica amb alumnat amb una discapacitat intel·lectual. Som conscients que n’hi ha d’altres.
6) Aquests generadors estan recollits, amb altres, en la finestra “Generadors d’activitats”.
10) Els enllaços es troben a la dreta de la pàgina.