Sistemes de projecció interactiva i DI

L’ús de sistemes de projecció interactiva (pissarres digitals) s’han incorporat a les aules des de fa uns anys. La incorporació d’aquesta nova eina hauria d’anar acompanyada d’una reflexió en profunditat sobre alguns aspectes, com ara els canvis metodològics que hauríem de modificar a les aules, quines eines incorpora a l’aula…
Les eines que incorpora el programari dels sistemes interactius de projecció són un recurs que es poden aprofitar amb els alumnes amb discapacitat intel·lectual.

 • Per poder fer les pràctiques, cal tenir instal·lat el programari Smart. Podeu seguir les instruccions següents: Manual instal·lació Smart

Eines Smart d’aplicació general


Avís important

 • Aquestes eines és poden fer servir en qualsevol aplicació o programa.


eines Smarts 1
eines Smarts 2

El focus o reflector

El focus permetrà:

 • Centrar la discussió en una imatge concreta.
 • Fer deduccions a partir de la part que es veu.
 • Fer hipòtesis sobre la imatge total.
imatge focus o reflector

Hi ha diferents opcions al focus que es poden personalitzar com és el grau de transparència i la forma del focus. Aquest focus es pot anar movent lliurement.

Persiana

Podeu usar aquesta mena de persiana o cortina tot movent-la en dues direccions: dalt-baix, dreta-esquerra, amagant la informació o mostrant-la segons convingui a l’exercici que plantegeu a la classe. Aquesta eina serà útil per anant descobrint a poc a poc la informació que es vol presentar. Podrà ser útil per als alumnes que tenen una baixa atenció, així es podrà ajudar a centrar el focus d'atenció en una part determinada.

persiana

Les captures de pantalla

L’eina de captura de pantalla es pot fer servir tant amb el programari de la pissarra oberta com tancada. Aquesta eina genera una imatge que s’insereix automàticament en una pàgina nova.

captura de pantalla

Teclat

Només hi ha la veu en anglès. Hi ha algunes opcions d’accessibilitat com el clic, nombre de tecles. Una de les opcions que té és que es pot modificar la mida del teclat, aquesta opció podria ser molt interessant per els alumnes més petits, o per alumnes amb baixa visió.

teclat

La calculadora

Es pot configurar com a calculadora estàndard o científica, però no permet modificar la mida tal com ho fa el teclat.

calculadora

La lupa

La lupa té l’opció de canviar de mida. Es podria fer servir per destacar alguns detalls. Hi ha algunes opcions per poder configurar:

 • Ampliar mitjançant l’opció de prémer i arrossegar.
 • Ampliar mitjançant el punter.
 • Prémer dins la lupa.
 • Mostrar la lent d’ampliació.
 • Reflector o focus.
 • Grau d’ampliació.
lupa

Opcions d’impressió

Si la pissarra digital es fa servir com a pissarra tradicional, és a dir, per fer explicacions, crear esquemes, explicacions…, també es pot fer servir l’opció d’imprimir tota l’explicació com a document PDF, PowerPoint… Els alumnes que necessiten més temps per fer algunes de les tasques que s’han fet a l’aula podrien fer servir aquest arxiu que s’ha generat. Així l’alumne pot continuar treballant de manera individual (el podria tornar a estudiar, revisar, o fins i tot acabar de copiar les parts que li interessin).

opcions d'impressió

Les activitats que es presenten a la PDI també tenen l’opció de ser impreses com a pàgines individuals que poden convertir-se en treball individual de l’alumne.

opcions d'impressió
Reconeixement de text

En el cas del text manual realitzat amb el llapis o retolador mostra la possible traducció a lletra d’impremta darrera la paraula Reconeix.

Per a alumnes que puguin tenir discapacitat visual aquesta opció pot ajudar per llegir. Aquesta opció en català dóna problemes.

Definir la transparència de la imatge

Permet decidir quina àrea de la imatge es vol fer transparent, de tal manera que quedi molt més integrada en la composició que vulguem fer, però també es pot fer servir aquesta opció per centrar l’atenció de l’alumne.

Fent servir aquesta eina assegurem que els alumnes amb baixa visió puguin distingir millor les imatges.

L’eina retolador

Aquesta eina pot ajudar a centrar l’atenció sobre aspectes concrets d’una imatge.

retolador

Amb el retolador es poden marcar en una imatge les parts més importants.

Amb les marques que s’han fet es poden eliminar les imatges originals i queda un calc. Si es realitza el calc tot fent més d’un traç, convé agrupar totes les línies. Aquesta opció pot ajudar a centrar l’atenció en parts concretes dels dibuixos.