Món laboralTreball ordinari


Des que es va aprovar la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) el 1982, fins ara, la societat ha evolucionat respecte a la integració laboral. Tot i aquesta evolució encara queda molt camí per recórrer i més amb la situació socioeconòmica que estem vivint actualment al nostre país.
De tota manera, el dret al treball és inherent a la condició de la persona. Per tant, la persona amb discapacitat intel·lectual té dret a treballar dignament i a obtenir una remuneració econòmica equitativa.

A Catalunya, l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) i els serveis d’inserció laboral són serveis que ajuden que una persona amb discapacitat intel·lectual pugui accedir a un lloc de treball. Però, què són aquests serveis?

  • EVO (Equip de Valoració i Orientació Laboral)

És un servei que depèn del Departament de Benestar i Família. El seu objectiu és orientar la persona amb una discapacitat (certificada per un grau de disminució) sobre quin és el recurs laboral o sociolaboral més adient per a ella (empresa ordinària, Servei Complementari d'Ajustament Personal i Social —SCAPS—, Servei Ocupacional d'Inserció —SOI—, Ocupacional, altres).

  • Servei d’inserció laboral per a persones amb discapacitat o malaltia mental

És un servei que depèn del Departament d’Empresa i Ocupació. El seu objectiu és inserir al món laboral ordinari les persones que presenten alguna discapacitat o malaltia mental.
Hi ha entitats públiques i privades que treballen per la inserció laboral de la persona amb una discapacitat intel·lectual. Els acompanyen en aquest procés o fan un seguiment de la seva inserció. Aquí posem alguns exemples:El treball amb suport


Parlem de treball amb suport com d'una metodologia d'inserció laboral al mercat ordinari. La persona és la protagonista del seu propi procés i rep una atenció i seguiment personalitzats per facilitar els processos i els suports necessaris per a la integració en l’empresa ordinària, comptant amb el compromís i implicació d'aquesta.


Treball protegit


Les persones que tenen una discapacitat intel·lectual i que no poden accedir al món laboral ordinari a través del Servei d’Inserció Laboral tenen altres opcions. Aquestes opcions són les següents:

Centre Especial de Treball

Acull persones que tenen un certificat de disminució (CAD) superior al 33% i poden realitzar un treball productiu i ser contractats cobrant el salari mínim interprofessional. El seu àmbit de treball és molt divers (treballs relacionats amb manipulats, retractilats, jardineria…).Centre ocupacional

Són l'alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat que no puguin incorporar-se al mercat de treball ordinari ni a un Centre Especial de Treball (CET) perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat productiva.
Aquests serveis i establiments de serveis socials tenen per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna integral de tipus rehabilitador (d'un mínim de 40 hores setmanals), un servei de teràpia ocupacional per tal que puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual de rehabilitació (PIR), la seva màxima integració social.

Aquests serveis adopten dues modalitats:

  • Servei Ocupacional d'Inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i activitats prelaborals. Els usuaris d'aquest servei estan a l’espera d’incorporar-se a un CET. Han de acreditar com a mínim un 33% de discapacitat.
  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO),amb funcions d'ajustament personal i ocupació terapèutica. Els usuaris han de tenir un certificat de disminució igual o superior al 65%.Pàgines web d'entitats que tenen centres especials de treball i/o centres ocupacionals:Hi ha instruments avaluatius 1) que ens poden ajudar sobre quines destreses laborals domina la persona amb una discapacitat intel·lectual i quines necessita adquirir per realitzar, de manera satisfactòria, les tasques laborals encomanades.


Per últim, voldríem fer referència al paper de la família. L'acompanyament de la família de la persona amb una discapacitat intel·lectual en aquesta nova etapa de la seva vida és important. S'ha de fer un seguiment per part dels professionals d'inserció laboral sobre les expectatives de la persona i de la seva família. En ocasions, les expectatives poden estan per sobre dels llocs de treball a què pot accedir.
Com en altres moments vitals de la persona amb discapacitat intel·lectual, la col·laboració de la família és bàsica en aquest procés d'inserció laboral.