El procés educatiu: cap a un projecte de vida i de participació


Les necessitats de suport de les persones amb discapacitat intel·lectual aniran variant al llarg de la seva escolaritat així com també ho faran les seves circumstàncies socials i personals. L'acompanyament que es faci durant el seu procés educatiu s'haurà de personalitzar tenint en compte l'infant i la seva família per tal d'assolir les bases d'un projecte de vida amb la màxima autonomia i independència.


El Pla individualitzat (PI) és el document que recollirà els suports que necessita l’alumne per accedir als aprenentatges. És el pilar on queden reflectits els recursos humans, materials, metodològics i curriculars que són necessaris per tal d’eliminar les barreres amb les quals es troba l’alumnat amb DI per anar progressant en el seu desenvolupament psicològic i social. L’altre pilar és l’orientació, la qual també l’ajudarà en la seva presa de decisions sobre el seu projecte de vida. En aquest projecte la família esdevé un dels agents principals per a la millora de l’autonomia personal i la competència social i, per tant, en el seu grau de participació com a ciutadà de la societat on viu.

Pràctiques