Guia

Presentació

L’estructura que us presentem del curs DDIN Discapacitat intel·lectual parteix de la cultura de “l’escola per a tothom”, una escola que sap i pot donar una resposta educativa de qualitat a tot l’alumnat.
Vol ajudar a fer front al repte que tenen els centres educatius i els seus professionals a l’hora d’atendre la diversitat, és a dir, promocionar i donar suport a la participació i l'aprenentatge de tot l’alumnat i, en concret, de l’alumnat amb DI.

L’hem estructurat en dos blocs de contingut:

 • Primer bloc: mòduls 1 i 2
 • Segon bloc: mòduls 3, 4, 5 i 6


Al primer bloc pretenem que el docent conegui les característiques de l’alumnat amb DI, com identificar les barreres que l’envolten, com avaluar les seves necessitats de suport i com planificar una intervenció educativa de qualitat, tenint en compte tots els agents implicats: família, escola i comunitat social on viu l’alumne.

La nova concepció de la discapacitat intel·lectual ens situa, no en les limitacions de la persona, sinó en les seves necessitats de suport en funció del context, en el reconeixement de les seves capacitats i en la importància de l’entorn com a facilitador de millores en el desenvolupament físic, personal i social.

És al segon bloc on volem presentar estratègies concretes al professorat per a la seva intervenció en l’àmbit del centre educatiu.

Per tal de concretar la planificació de les actuacions i suports per a l’alumnat amb DI, és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos que permetran avançar en l'assoliment de les competències bàsiques.

esquema competències bàsiques

El repte que es planteja en els mòduls és com donar una resposta educativa de qualitat a la diversitat de l’alumnat amb DI des d'un enfocament competencial.

Objectius

 1. Analitzar la definició de discapacitat intel·lectual (DI).
 2. Conèixer i reflexionar sobre les mesures i estratègies organitzatives, metodològiques i curriculars que disminueixen les barreres a l’aprenentatge i a la participació per a tot l’alumnat i, en especial, per a l’alumnat amb DI.
 3. Reflexionar sobre la presa de decisions al voltant de l’atenció educativa de l’alumnat amb DI i la seva concreció.
 4. Conèixer i adaptar recursos que s’adeqüin a les característiques específiques dels alumnes.
 5. Donar a conèixer aspectes rellevants de la transició al món laboral i la vida adulta en tots els seus àmbits (lleure, habitatge, sexualitat…).

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un projecte personal i contextualitzat. Els mòduls estan agrupats en dos blocs temàtics.

BLOC I:

 • Mòdul 1: Alumnat amb discapacitat intel·lectual
 • Mòdul 2: El procés educatiu: cap a un projecte de vida i de participació

BLOC II:

 • Mòdul 3: Autonomia i iniciativa personal
 • Mòdul 4: Aprendre a pensar i comunicar
 • Mòdul 5: Competències metodològiques
 • Mòdul 6: Conviure i habitar el món

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.

Fonts documentals


 • AAIDD. Discapacidad intelectual. 11 edició. Madrid: Alianza Editorial, 2011. ISBN 978-84-206-5262-7.
 • BASSEDAS, E. Alumnado con discapacidad intelectual i retraso en el desarrollo. Barcelona: Graó, 2010. ISBN 978-84-7827-978-4.