Projecte. La unitat didàctica coeducativa

El projecte final és l’eix vertebrador del curs i consisteix en l’elaboració d’una unitat didàctica, a partir de la reflexió i de l'aplicació dels coneixements apresos als mòduls de forma autònoma.

La unitat didàctica cal anar estructurant-la al llarg del curs de forma progressiva.

En cada un dels mòduls hi ha els exercicis que van orientant el contingut de la unitat didàctica. És indispensable fer-la per superar el curs i cal enviar-la a la tutora o al tutor i rebre’n el seu vistiplau.

Plantejament general

El treball d’elaboració de la unitat didàctica l’hem plantejat d’una manera totalment oberta per tal que el pugueu adaptar al vostre grup, a la vostra escola o, fins i tot, als vostres coneixements i interessos particulars.

Per fer la unitat didàctica cal que tinguis com a referent un o diversos continguts de l’àrea d’infantil, primària, secundaria, formació professional, o global del centre on treballeu.

Per orientar el treball d’elaboració de la unitat didàctica et donem unes pautes que et poden guiar a l’hora de plantejar i portar a terme el projecte. Tot i que no és obligatori, et recomanem que segueixis les pautes que trobaràs a continuació.

En qualsevol cas, el més important és que et sentis còmode amb el teu projecte i que sigui realista i adequat als teus interessos docents.

Després de seleccionar els continguts i decidir la seva distribució en el temps (programacions anuals), el professorat de cada departament, curs o cicle ha de programar, amb un cert grau de detall, cada unitat didàctica.

S’entén per unitat didàctica (o de programació) el conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge ordenades, estructurades i articulades per a la consecució d’uns objectius educatius, amb un començament i un acabament conegut, tant per al professorat com per a l’alumnat, i que inclouen les activitats d’avaluació.

A diferència de les programacions anuals, que tenen per funció oferir una panoràmica general, les programacions de les unitats didàctiques tenen un grau de concreció més gran i se centren, sobretot, en la seqüència didàctica de les activitats i en les metodologies emprades.

És aconsellable que facis la unitat didàctica sobre algun aspecte que ja estiguis realitzant o hagis realizat amb l’alumnat i que hi incloguis el treball per competències. Així podràs utilitzar la teva unitat i comprovar si el que has programat funciona a l'aula.

Si vols, pots consultar diferents exemples d'UNITATS DE PROGRAMACIÓ a Web de coeducació: Recursos. Pots triar aquella unitat que tingui més a veure amb la teva matèria o pràctica educativa. Observa els diferents models de la unitat didàctica i orienta't amb el que respongui millor als teus objectius.

Procés de treball

Per elaborar la unitat didàctica has de tenir cura del format:

 • Màxim 12 pàgines, lletra 12 pp arial o semblant.
 • Text que sintetitzi el que és més important del treball.

Et presentem el següent esquema orientatiu per a l’elaboració de la unitat didàctica, que et pot ajudar a seqüenciar i planificar les diverses accions:

 1. Títol i justificació de la unitat.
 2. Matèria o àmbit on es treballa la unitat.
 3. Durada i temporització de la unitat al llarg del curs.
 4. Objectius d’aprenentatge.
 5. Continguts: la selecció de continguts ha de ser coherent amb els objectius que es volen assolir i cal indicar el treball competencial que implica.
 6. Criteris d’avaluació i procediment d’avaluació: avaluació inicial, formativa i sumativa. No cal emprar aquests termes però si el sentit de les fases de l’avaluació…
 7. Seqüència d’activitats amb descripcions molt breus:
  • Ordenades cronològicament i, millor, numerades.
  • Indicació del tipus d’activitat segons si es tracta d’una activitat d’exploració d’idees, d’introducció de noves idees o d’aplicació de les noves idees introduïdes.
 8. Breu descripció del desenvolupament.
 9. Reflexió sobre la pràctica a l’aula.
 10. Fulls d’activitats per a l’alumnat, guions per al professorat, models d’exercicis i problemes tipus… Convé tenir cura del sistema que assegura la correspondència entre la referència i el material.
 11. Aspectes generals de metodologia i situacions de treball.
 12. Recursos didàctics singulars: TAC, materials, jocs, vídeos, treballs de camp…