Bones pràctiques coeducatives

La coeducació ja no és una proposta teòrica més o menys utòpica que no sabem com convertir en realitat…, és un conjunt d’experiències, investigació, reflexió, materials, avenços, que fa que qui vulgui treballar amb una metodologia coeducativa disposi de molts instruments que li permetin progressar.

Marina Subirats. La coeducación o la formulación de un nuevo humanismo

La coeducació posa en el centre de l'educació el ser, el saber ser i el saber fer, en la direcció del nou humanisme que contempla les noves formes de vida que ens ajuden a desprendre’ns dels vells prejudicis.

Una escola coeducativa que només prestés atenció a la detecció i al diagnòstic de la situació educativa deixaria a mitges la feina. La coeducació té una vessant clarament pràctica, és a dir, quan portem a l’aula les nostres idees sobre la igualtat i la diferència entre nens i nenes, o entre nois i noies és quan podem comprovar si la nostra intervenció és certament coeducativa.

I el primer pas que cal posar en pràctica és la reflexió sobre les nostres experiències que habitualment són fruit d’una llarga trajectòria professional. Moltes vegades pensem que actuem de manera coeducativa, però hi ha una separació entre allò que pensem i allò que fem a les aules.

Hem d'unir les nostres idees amb la nostra pràctica per avançar en la coeducació.

Activitat 1. La meva bona experiència coeducativa

1. Quina és per a tu la teva millor pràctica coeducativa d’aprenentatge? Descriu-la. 2. D’aquesta reflexió, tria les tres o quatre paraules clau més significatives:

Activitat 2. La bona educació

Llegeix el següent text de Maria Elena Simón, identifica en quines frases inclou la coeducació i completa’l amb les teves idees fent especial èmfasi en la coeducació.

"Per a mi la bona educació significa un òptim desenvolupament de les capacitats de comunicació i de les habilitats relacionals i instrumentals i un accés raonable a una part del coneixement humà, del pensament productiu, de l’adquisició del sentit social i ètic, del gust per la innovació i la creativitat i de la curiositat pel descobriment, per a tots els éssers humans, sense distinció ni jerarquia."

A més, per analitzar la pràctica coeducativa que tingui en compte la diferència sexual et pots fer preguntes del tipus:

  • Tinc en compte la diferència sexual a l’hora d’organitzar grups de treball? Per què sí o per què no? Amb quin objectiu?
  • Tinc en compte la diferència sexual a l’hora de valorar la presentació d’un treball oral o escrit? Per què sí o per què no? Amb quin objectiu?
  • Tinc en compte la diferència sexual en les intervencions de l’alumnat a classe? Per què sí o per què no? Amb quin objectiu?
  • Tinc en compte la diferència sexual a l’hora d’organitzar les activitats del centre o de la meva aula? Per què sí o per què no? Amb quin objectiu?
  • Tinc en compte la diferència sexual quan demano un tipus de treball o un altre? Per exemple, una redacció sobre el dia de la neu o una redacció sobre les relacions amoroses, o sobre situacions emocionals davant la pèrdua d’una persona estimada…?

Planta insumisa. Remedios Varo

Activitat 3. Guia de suport a la coeducació

Llegeix el capítol 2 de la Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. Guia de coeducacio per als centres educatius

Activitat 4. Criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa

Llegeix els criteris següents i analitza si eren presents en la que has considerat la teva millor pràctica coeducativa d'aprenentatge.

Aplica els criteris de la taula següent en una de les teves pràctiques d'aula.

1. Planificació prèvia.
2. S'incorpora dins de les activitats diàries de forma predeterminada, dins de la programació i com a eix transversal.
3. S’ha de poder avaluar durant el procés a fi de poder reconduir-la.
4. Utilitza llenguatges inclusius.
5. La seqüència d'activitats cal contextualitzar-la de manera que reculli de forma equilibrada la cultura masculina i femenina.
6. Utilitza llibres de text i materials didàctics i curriculars que promoguin un tracte equitatiu entre dones i homes.
7. Recull el protagonisme de les dones i els sabers de les dones al llarg de la història.
8. Ha de ser una proposta oberta que permeti solucions diferents que remarquin les solucions diferencials per a homes i dones.
9. Inclou les tasques de cura envers les persones i l’ús dels espais educatius escolars.
10. Ajuda a trencar amb estereotips, ja que la pràctica mostra les contradiccions, trenca evidències i visibilitza models femenins d'autoritat.
11. Potencia una educació afectiva i sexual que afavoreix la construcció d'una sexualitat que no estigui associada a l'amor romàntic ni a la violència i que contempli la diversitat existent.
12. Ajuda a la resolució positiva de conflictes vinculats a comportaments i actituds de caràcter sexista i d'orientació afectivo-sexual.
13. Proposa activitats per a l’alumnat en les quals pugui participar tothom en igualtat de condicions (per exemple, jocs i esports).

Si desitjes conèixer més experiències, consulta l’apartat d’Experiències del web de Coeducació i Igualtat de gènere de l'XTEC i el Recull bibliogràfic de la biblioteca Rosa Sensat