Anàlisi i reflexió sobre els estereotips i el currículum ocult

Transitar al proper segle i al nou mil·lenni i desentendre’ns del que hem estat i encara som significaria, per a dones i per a homes, no sols intercanviar qualitats de gènere i fer-les indistintes segons el sexe, sinó desmuntar el que cada gènere té d’oprobiós.

Marcela Lagarde, 1997

De ben segur, moltes vegades en la vida professional amb les companyes i companys de centre heu parlat de coeducació i potser has observat que no totes les persones tenim la mateixa idea de què vol dir coeducar.

La coeducació és un concepte dinàmic que té en compte la diversitat humana fent especial èmfasi en la diferència sexual, una evidència del cos humà i la primera diferència que tenim en néixer.

El pensament androcèntric és present sovinet en els materials i les activitats escolars que consideren el cos, l’experiència, la història i les activitats masculines com representatives del conjunt de la humanitat, callant o minimitzant allò que són, fan i creen les dones.

El pensament androcèntric no es fàcil d’identificar i reconèixer perquè es considera "normal" i això dificulta aplicar una metodologia coeducativa en la intervenció docent. Però si disposem d'indicadors o categories d’anàlisi ho podem analitzar millor. Algunes categories d'anàlisi per saber si una pràctica docent és coeducativa són el llenguatge, els estereotips sexistes i el currículum ocult entre d'altres.

Reflexió…

Què és un estereotip sexista? Has observat alguna vegada a classe comportaments estereotipats en les nenes i els nens? Quina importància tenen en el procés eduactiu?

El estereotips són construccions mentals i dreceres cognitives que evoquen una situació o una relació entre categories. Els estereotips sexistes es construeixen socialment entorn a les relacions dona / home, o cultura femenina / cultura masculina.

Moltes vegades, els estereotips sexistes són hereus d’una visió històrica reduccionista que es té sobre allò que han fet els homes i les dones en diferents moments i èpoques històriques.

Treballadores de la Grober als anys trenta

Treballadores de la Grober als anys trenta

Una educació és sexista quan estereotipa, és a dir, fixa uns clixés únics de comportament per a les dones i els homes. Això es manifesta per exemple, en l’ús d’un llenguatge escrit, gràfic, gestual i audiovisual no inclusiu que no visibilitza les dones i els homes.

L’ensenyament és fonamentalment un acte de relació i de comunicació de les persones que aprenen entre elles, i entre la professora o professor i l’alumnat.

Hi ha estereotips sexistes més visibles, com l'ús de bates blaves pels nens i de bates roses per les nenes. Però, hi ha altres estereotips que són més invisibles, com considerar i suposar que les nenes són més netes, ordenades i endreçades, tranquil·les, silencioses, més enredaires i que els nens és normal que siguin moguts, cridaners, desordenats i més honrats.

El conjunt d’idees, creences i dicotomies que permeten que sigui "normal" el manteniment dels estereotips sexistes a les aules, l’ús d’un llenguatge no inclusiu dels dos sexes, les actituds diferenciades cap a les noies i els nois que suposen discriminació i les diferències d’interacció del professorat amb l'alumnat en funció del sexe formen part del currículum ocult del professorat.

L’ús dels estereotips visibles i invisibles comporta la normalització dels comportaments estereotipats tant en les nenes com en els nens.

Els estereotips intervenen en tots els àmbits de coneixement, fins i tot en aquells que consideren que el procés de construcció del coneixement ha estat més objectiu, com les ciències exactes o experimentals.

Sovint l’imaginari col·lectiu i el llenguatge simbòlic del professorat segueixen representant uns estereotips de feminitat i masculinitat que no recullen els canvis actuals en els perfils conceptuals d’aprenentatge escolar de noies i nois.

Avui és més fàcil trencar estereotips sexistes, si es coneixen les eines i recursos i es treballa amb imaginació. Per exemple, per usar un llenguatge inclusiu i no estereotipat tenim les Receptes per visibilitzar les dones en l'àmbit de l'educació.

Els estereotips per als nens i per als nois i per les nenes i els noies es poden observar fàcilment en els catàlegs de jocs i joguines on hi ha, en el cas de les joguines destinades al gènere masculí tot tipus de monstres, cotxes i personatges extraordinaris per la seva força i pels seus poders, i les destinades al gènere femení trobarem nines, cuinetes, jocs simbòlics de tasques de cura…
Per comprovar aquesta diferència, només cal introduïr a un cercador “Joguines per a nenes”. Ens apareixen les següents imatges:

En canvi, si cerquem “Joguines per a nens”, apareixen aquestes imatges:

Per a més informació i recursos podeu consultar:

Activitat 1. Els estereotips sexistes

Il·lustració d'un curs telemàtic de Digitaltext

Il·lustració d'un curs telemàtic de digital text

Observa l’exemple que hi ha a la pantalla i descriu en què consisteix l’ús dels estereotips i amb què s’associa la feminitat i la masculinitat.

Activitat 2. Observació d'estereotips

Fes una observació de catàlegs de jocs, de roba, d'estris escolars com carpetes, motxilles, bolis, etc. i anota quins colors i característiques s'adrecen preferentment a les nenes i noies i quins colors s'adrecen als nens i als nois. Pots trobar diferents catàlegs a Internet.

Si en trobes pots incloure exemples de catàlegs que siguin inclusius i sigui una bona pràctica pel que fa la igualtat de gènere.

Observa els models de nenes i nens que s'ofereixen en els programes infantils. I els models de referència de jugadors de fútbol, cantants, etc. per a infants i per a l'adolescència i extreu-ne conclusions.

Activitat 3. Indicadors coeducatius

Fes un llistat dels indicadors o aspectes més importants que ha de tenir una pràctica docent perquè sigui coeducativa. Després de fer la llista, per veure si hi inclouries algun altre indicador, consulta la següent web:

Web de Coeducació i Igualtat de gènere a l'XTEC

Recull les teves dades de forma segregada, és a dir diferenciant els resultats en funció del sexe, ja que així podem conèixer millor el que succeix amb les nenes i els nens de forma diferenciada.

Guarda la teva relació fins al mòdul 4 i vés-la enriquint amb els nous indicadors que treballis en els mòduls següents.

Activitat 4. Autoreflexió

Fes una llista del conjunt de creences i idees implícites que tens sobre les habilitats, capacitats i aprenentatges propis de les nenes i els nens. Per fer-ho pots completar frases del tipus:

              Les nenes/noies són...
	Els nens/nois són...
	Els nens/nois són millors que les nenes/noies en...
	Les nenes/noies són millors que els nens/nois en...
	Les nenes/noies no val la pena intentar que aprenguin...
	Com que no és propi de nens/nois no val la pena intentar que aprenguin...

Indica finalment per què és important conèixer el propi currículum ocult?