Guia

Presentació


El contingut d’aquest curs va destinat a reforçar l’expertesa coeducativa del professorat per modificar l'androcentrisme i els estereotips sexistes, que sovint de manera inconscient es mantenen en les persones docents i els centres educatius.

La tasca de reforçar la coeducació en els centres educatius és inclosa en una perspectiva d’excel·lència en l’educació. Per això cal incloure-la en el treball diari dels centres i de la comunitat educativa, en els currículums, els hàbits i els recursos que fem servir a les aules, tenint present que la diferència sexual és la primera diferència que es fa present en les nostres vides, atès que naixem en un cos que s’identifica socialment com a cos de dona o com a cos d’home.
Avui la situació legal respecte als drets de les dones ha millorat molt respecte a èpoques anteriors i això fa que visquem en un ambient de fals igualitarisme. Però tal com s'ha comprovat en altres situacions i moments històrics, els canvis en l'àmbit legal no es tradueixen en canvis de mentalitat, i això es fa palès de manera preocupant en la societat, la família, la comunitat educativa, les relacions afectives entre les noies i els nois, i les xarxes socials.

Malgrat que partim d’una situació més equilibrada que generacions anteriors, moltes vegades és necessari ampliar la mirada coeducativa en l'acció docent mitjançant formació i recursos per a incorporar-la en el dia a dia.
L’acció coeducativa dels centres escolars pren molta força en la societat actual, com a agent de transformació. Cal vetllar per no reproduir l'androcentrisme que impregna tots els àmbits d'actuació i de relació, com també de les diferents àrees curriculars (història, art, literatura, ciències…).
El món de l’educació és en canvi constant, les dones i el seu saber fer han incidit i incideixen sempre en l’educació. Al llarg del segle XX, els homes s'han anat incorporant a l’educació i ara cal que dones i homes intervinguin perquè el canvi arribi més lluny.

La coeducació comporta un valor afegit per a totes les persones, perquè té en compte el que cada una porta al món, sigui quin sigui el seu gènere, ideologia o cultura. Per tant, és en la coeducació que s’haurien de focalitzar tots els esforços polítics i socials per aconseguir una formació real i integral i un millor rendiment acadèmic de les futures generacions.

Objectius

L’objectiu principal del curs és acompanyar el professorat en la detecció dels aspectes sexistes que sovint persisteixen en els centres educatius, per tal de poder donar vigència a la idea central que coeducar és educar. Per això volem facilitar l’accés als millors materials, recursos, experiències i bones pràctiques que poden ajudar a aprofundir el procés de canvi de l’escola mixta a l’escola coeducativa.

L'objectiu final del curs és l'elaboració i programació d'una unitat didàctica coeducativa a nivell individual, d'acord amb el que s'ha fixat en el projecte.

Per reforçar l'expertesa coeducativa a l'aula, cal plantejar els següents objectius específics:

 • Analitzar la pròpia pràctica docent per destriar en quins aspectes s'incorpora ja la coeducació i en quins altres cal millorar la metodologia coeducativa.
 • Aplicar la normativa legal vigent, específicament la Llei d’educació (LEC), que estableix com un dels principis rectors del sistema educatiu la coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
 • Avançar en l'eliminació dels estereotips sexistes presents avui a les aules.
 • Incorporar els sabers de les dones en el currículum escolar mitjançant l'elaboració de la unitat didàctica coeducativa, que és el projecte final del curs.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre mòduls:

 1. Mòdul 1: Què es una escola coeducativa avui?
  • Què és per a tu la coeducació?
  • Els reptes de l'escola coeducativa.
  • Anàlisi i reflexió sobre els estereotips i el currículum ocult a l’educació.
  • Igualtat i diferències.
 2. Mòdul 2: Anàlisi de la meva pràctica docent
  • Bones pràctiques coeducatives.
  • Contes, joguines, llenguatges, textos, contextos d’aprenentatge… en femení.
  • L'autoritat femenina en la pràctica docent.
  • Altres cultures en femení.
 3. Mòdul 3: Femení i masculí: Ni prínceps blaus ni princeses promeses
  • Models de feminitats i masculinitats.
  • L’amor romàntic i l'amor amb bons tractes.
  • Tutoria i orientació acadèmica.
  • L'educació afectiva s'escriu en femení.
 4. Mòdul 4:Repensar la meva intervenció professional, l’aprenentatge, reconstruir els sabers
  • Els sabers de les dones a l'educació.
  • La memòria històrica de les dones.
  • Els sabers de la cura.
  • Repensar la intervenció a l'aula.


La persona participant haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.
Trobareu materials, recursos i experiències a Web de coeducació i igualtat de gènere

Cada un dels mòduls presenta l'estructura següent per afavorir la reflexió:

 Cicle reflexiu

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.


Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials2
Què és per a mi la coeducació? 0,5
L'educació de les nenes i les noies avui 0,5
Els estereotips sexistes: observació i autoreflexió1
El millor i el pitjor de ser nenes i de ser nens 1
La normativa en coeducació1
M2 Lectura dels materials 2
Criteris per dissenyar una bona pràctica coeducativa0,8
Un tomb per la classe0,8
Autorització i desautorització femenina0,8
Genealogia femenina 0,6
Altres cultures en femení1
M3 Lectura dels materials2
Ser dona, ser home. Feminitats i masculinitats 1
L'amor romàntic i l'amor amb bons tractes 1
Els aspectes bàsics d'una Tutoria coeducativa0,5
Les professions no tenen sexe0,5
Contracuerpo 0,5
Identitats i diversitat sexual 0,5
M4 Lectura dels materials 2
Els sabers femenins a l'educació1
El saber científic i mediador. Hipàtia 1
La cura instrumental i la cura de les persones0,5
La cura en la pràctica educativa 0,5
Els sabers de les dones en la redescripció de la pràctica1
ProjecteElaboració del projecte 6

Recomanacions

Es tracta d'un curs en el qual l'aprenentatge vivencial a partir de l'acció docent de la persona formadora és una part important.

El curs es desenvolupa completament en línia i no hi ha sessions de treball a hores fixes. Això requereix una bona planificació del temps per part vostra. Intenteu treballar de manera regular i contínua, si pot ser cada dia: és millor treballar cada dia una hora que no pas set hores el cap de setmana. Penseu que si se us acumula la feina no podreu gaudir de l’experiència, i aquest és un factor imprescindible per aprofitar-la al màxim.

Quan les activitats es fan en grup, si no hi sou, l’equip no està complet. Consulteu els espais de comunicació i tingueu en compte que sovint aquells missatges que esperen la nostra resposta massa temps acaben desdibuixant-se i perdent el seu sentit. Si bé un dels avantatges de la formació en línia és la flexibilitat temporal, per poder treballar de manera cooperativa cal un mínim de sincronia. En definitiva, la millor manera d’aprendre sobre formació en línia és practicar-la i viure-la.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.

Marc normatiu

Consulteu l'apartat de Normativa, del web de Coeducació i Igualtat de gènere