Projecte

El Projecte final és l’eix vertebrador del curs. Té com a objectiu la reflexió i aplicació dels coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. El projecte s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. En cada un dels mòduls hi ha els exercicis que van orientant el contingut del projecte. És indispensable fer-lo per superar el curs i cal enviar-lo a la tutora o al tutor i rebre’n el seu vist-i-plau.


Plantejament general

El treball a realitzar l'hem plantejat d'una manera totalment oberta per tal que el pugueu adaptar al vostre grup, a la vostra escola, o fins i tot, als vostres coneixements i interessos particulars. Podeu crear una activitat, fer una unitat didàctica o dissenyar un projecte d’àrea, departament o centre, però cal que tingueu com a referent un o diversos continguts de l'àrea d’infantil, primària, secundaria, formació professional, o global de centre.

Davant aquesta proposta tan oberta us donem unes pautes que us poden guiar a l'hora de plantejar i portar a terme el vostre projecte. Tot i que no és obligatori, us recomanem que seguiu les pautes donades en l'apartat Procés de treball. En qualsevol cas el més important és que us sentiu còmodes amb el vostre projecte i que sigui realista i adequat als vostres interessos docents.

Us recomanem que utilitzeu alguns dels referents de coeducació que heu treballat al llarg del curs i que inclogueu el treball per competències.

És aconsellable que, si podeu, feu el projecte sobre algun aspecte que ja estigueu fent o hagueu fet amb l'alumnat. Així podreu utilitzar la programació i comprovar si el que heu programat funciona en les aules.

Procés de treball

Per elaborar el Projecte final heu de tenir especial cura del format:

 • Màxim 5 pàgines, lletra 12 pp Arial o semblants.
 • Text que sintetitzi el més important del treball.


Us presentem el següent esquema orientatiu per l'elaboració del Projecte que us pot ajudar a seqüenciar i planificar les diverses accions:

Títol

Introducció

 • Justificació.
 • Ubicació, marc curricular.
 • Criteris per a l’establiment d’objectius i selecció de continguts.
 • Bases prèvies necessàries.
 • Enfocament.

Objectius

Continguts. La selecció de continguts ha de ser coherent amb els objectius que es volen assolir.

Contribució del projecte a l’assoliment de les competències bàsiques.

Seqüència d’activitats amb descripcions molt breus:

 • Ordenades cronològicament i, millor, numerades.
 • Indicació del tipus d’activitat.
 • Breu descripció del desenvolupament.
 • Referència al material de suport que (a nivell de models) pot adjuntar-se a l'annex.

Annex. Fulls d’activitats per a l’alumnat, guions per al professorat, models d’exercicis i problemes tipus… Convé tenir cura del sistema que assegura la correspondència entre la referència i el material.

Procediment d’avaluació: avaluació inicial, formativa i sumativa. No cal emprar aquests termes però si el sentit de les fases de l’avaluació.

Temporització

Aspectes generals de metodologia i situacions de treball.

Recursos didàctics singulars: TAC, materials, jocs, vídeos, treballs de camp…