Jo i la coeducació. Normativa legal


La finalitat per la qual lliutaven "aquelles dones estranyes, ara ja mortes, amb els seus barrets i els seus xals" no era només la petició dels drets de la dona, sinó que, com recordava Virgínia Wolf l'any 38 en el seu cèlebre escrit, Les tres guinees, la pretensió d'aquelles dones tenia un abast més ampli i profund: era la petició dels drets de tots -homes i dones-, que en les seves persones es respectessin els grans principis de la Justícia, la Igualtat i la Llibertat.Aquestes paraules són les mateixes dels grans ideals il·lustrats i dels moviments revolucionaris, però són mots que, en ser sovintejats, han arribat a significar ben poc. O, dit d'una altra manera, paraules com Justícia, Igualtat i Llibertat no són unívoques i ha calgut un treball i una pràctica com la portada a terme pels diversos feminismes perquè aquests mots ornats amb majúscules no excloguessin la majoria de la humanitat, en particular la seva meitat femenina (sovint, cal dir-ho, encara fa falta recordar que les dones no som una minoria, sinó més de la meitat de la humanitat).


Birulés,Fina , professora de filosofia de la Universitat de Barcelona, Feminismes, conferència del 8 de març de 2006.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Feminismes. Fina Birulés


La coeducació és una paraula amb un significat molt ampli. És un canvi en les maneres d'ensenyar i percebre l'educació, i en aquestes maneres d'ensenyar, la coeducació pot ser un pilar fonamental. De fet, la coeducació ha de ser un compromís de tota la comunitat educativa, una eina útil i necessària per solucionar i entendre moltes de les dificultats, conflictes i violències que es produeixen en els nostres centres d'educació.


Avui, tots els aprenentatges s'han d'organitzar al voltant de les grans competències bàsiques i segons l'estructura dels continguts i objectius prescrits per nivells, especialitats o matèries, però tots, absolutament tots, poden tenir una mirada coeducativa. Tot contingut curricular pot ser projectat de manera coeducativa; no es tracta d'ampliar els continguts de la matèria, sinó de triar una altra manera d'impartir-los.


Organització del mòdul 1El mòdul 1 està organitzat en tres pràctiques amb les corresponents activitats:


  • Pràctica 1. La legalitat vigent de coeducació. Està centrada en el coneixement i anàlisi de la normativa legal.


  • Pràctica 2. Marc conceptual i bones pràctiques. Es basa en el treball personal de reflexió i autoanàlisi per saber d'on parteixes, què entens per coeducació i quins són els teus punts de referència en bones pràctiques coeducatives.


  • Pràctica 3. Referents de coeducació. Està centrada en la reflexió i el contrast amb textos i coneixements de dones expertes en coeducació.


  • Pràctica 4. Autoreflexió. Planteja el procés de reflexió sobre la pròpia pràctica, el contrast amb textos i experiències d'experts i expertes i la redescripció de la pràctica. És una activitat de seguiment aplicable als quatre mòduls.