Guia

Aquesta guia orienta sobre com serà i què ens trobarem en el curs. Llegiu-la atentament per conèixer l'organització del curs i els diferents tipus d'activitats. Consta dels següents apartats:

Presentació i objectius


El contrari de la igualtat és la desigualtat. La diferència i el reconeixement són condicions necessàries per a la igualtat.

Sylvia Schmelkes


L'objectiu principal d'aquest curs és acompanyar-vos en el procés d'incorporar la coeducació en el vostre dia a dia com a eix transformador de l'acció educativa.

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

  • Treballar per una educació integral i creativa de l'alumnat, aprofitant el millor de cada un i de cada una.
  • Aplicar la legalitat vigent.
  • Millorar el rendiment escolar, visibilitzant els sabers de les dones.
  • Ajudar a desactivar conflictes i maneres de fer estereotipades i androcentristes.

Continguts

El curs s'estructura en quatre mòduls. En cada mòdul treballem continguts específics del curs, amb els quals el professorat participant podrà construir el propi fil conductor per arribar a elaborar un Projecte final.


El referent bàsic en aquest procés formatiu, el trobareu al web de coeducació i igualtat de gènere:


http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/


El contingut dels mòduls és el següent:


projecta final


Mòdul 1. Jo i la coeducació. Normativa legal. Anàlisi i aplicació didàctica de textos referents sobre coeducació.


Mòdul 2. Quins camins seguim per coeducar avui? Sabers femenins. Presenta el concepte de coeducació, els sabers emenins i l'nàlisi d'imatges amb mirada coeducativa.


Mòdul 3. Feminitats i masculinitats. Planteja l'educació afectivo sexual i la prevenció de la violència.


Mòdul 4. La coeducació en les diferents àrees i àmbits escolars. Introducció a la coeducació en tots els aspectes del treball propi del docent que realitza el curs.


Aquests mòduls contenen unes pràctiques per equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.


Cada un dels mòduls presenta la següent estructura:


projecta final

Pràctiques

Són activitats que orienten cap a l’objectiu final. Es basen en:

  • Autoreflexió
  • Contrast amb materials exposats
  • Contrast amb expertes i experts en coeducació (textos breus)
  • Redescripció de la pràctica

Fonts documentals

El material utilitzat per tal de desenvolupar els continguts del curs l'anireu trobant en cada un dels mòduls. Bona part d'aquest material el trobareu al web de coeducació i i igualtat de gènere. Mireu-lo atentament en cada una de les seccions, la darrera de les quals és una extensa bibliografia.