Els recursos per atendre l’alumnat amb altes capacitats

Continguts

  • Introducció. Enfortir els recursos propis
  • El centre educatiu: recursos organitzatius, personals i de material
  • El professorat
  • La família
  • Els recursos de l’entorn per atendre l’alumnat amb altes capacitats

Pràctiques