El desenvolupament de la creativitat i de la motivació per la feina

El tema que tractarem en aquest mòdul és la creativitat i la motivació dels alumnes d’AC en general i a l’aula dins del marc docent.

Què suposa parlar de la creativitat i de la motivació d’un alumne/a d’AC? Suposa tenir en compte les característiques generals d’aquests alumnes, repassar quins són els problemes més freqüents que es troben a l’aula i prendre consciència de les seves necessitats.

Una de les característiques d’aquest alumnat AC és el seu elevat grau de sensibilitat, que els fa estar atents a tot el que passa al seu entorn i, a més, necessiten expressar-ho en llenguatges diversos, establint correlacions i transferències d’uns al altres. Aquest és un dels motius pels quals tenen una altra manera d’aprendre.

“Si a cadascú se li adaptés l’ensenyament de manera que pogués aprofitar al màxim les seves capacitats seria fantàstic, ja que, desgraciadament, actualment, n’hi ha que som ignorats en certa manera…”. Alumna d’AC. Secundària

“Només serà un gran físic aquell que, per molt intel·lecte que tingui, gaudeix d’una societat que li doni suport i l’ajudi a valorar-se a ell mateix”. Alumna d’AC. Secundària

Objectius

Buscar la clau o les claus de com podem desenvolupar i donar oportunitat d’expressió a la creativitat, entenent com a creativitat no solament l’artística, sinó en la seva aplicació en qualsevol àmbit, i la motivació dels alumnes d’AC. Valorar i respectar la seva sensibilitat.

Continguts

Per poder donar resposta al tema proposat, l’estructura del mòdul farà un recorregut per les parts següents:

1. Inici amb un recull de teories dels trets més rellevants dels alumnes d’AC, amb l’objectiu de reconèixer que la creativitat i el compromís per a la tasca són dues característiques naturals de la seva idiosincràsia.

2. Anàlisi de la relació entre l’alumne/a d’AC i el professor com a referent adult. L’objectiu d’aquesta reflexió es analitzar la relació existent i l’aplicació i desenvolupament de les capacitats de l’alumne/a.

3. Proposta d’actuacions. Aquest apartat ens ha de servir per reflexionar sobre possibles propostes de millora entre la connexió alumne i professor com a protagonista i dinamitzador del desenvolupament de les capacitats de l’alumnat a l’aula i en conseqüència de la seva creativitat i motivació.

4. La necessitat de reservar espais i temps de creació, investigació o descobriment, el que podríem anomenar “tallers de generadors de cultura”, espais on individualment o compartint amb altres persones, els alumnes d’AC puguin desenvolupar la seva curiositat i la seva sensibilitat. Generalment han d’anar acompanyats per un referent, però, alhora, essent autònoms en la manera de fer.

Pràctiques

  • Pràctica 1: Teories dels trets més rellevants dels alumnes d’AC
  • Pràctica 2: Anàlisi de la relació entre l’alumne/a d’AC i el professor com a referent adult
  • Pràctica 3: Proposta d’actuacions
  • Pràctica 4: Models d'intervenció a l'aula per atendre el desenvolupament de la creativitat i la motivació.