Una modalitat d’intervenció global en el marc de l’escola inclusiva a l’educació primària i a secundària

“El alumno superdotado no es para nada comprendido por su entorno escolar, sobre todo, es dañado con los comentarios que se hacen de ellos por su alto grado de sensibilidad. El pensar por parte, tanto de la familia como por los docentes, que lo mejor es que se desarrolle como todos, sin considerar sus diferencias, tiene un final nefasto”. Alicia Rodríguez Díaz-Concha. Presidenta de la Asociación Española para Superdotados y con Talentos (AEST) (07/07/2008)

Les paraules de l’Alícia Rodríguez ens situen en problemàtiques que es generen a causa de dinàmiques que no tenen en compte tota la diversitat, i esdevenen la causa de situacions que incideixen directament en el desenvolupament de la persona i la seva socialització.

El fet de no considerar com són de diferents els humans pot afavorir situacions contràries a la finalitat de l’educació. Per això remarquem la importància de tenir molta cura, pensar molt sobre com actuar, ja que el que fem i el que deixem de fer no són elements neutres, sinó que repercuteixen en la persona de forma directa. Aquí tenim la nostra responsabilitat com a professionals i com a ciutadans. No reconèixer les diferències no ajuda les persones.

Continguts

L’estructura del mòdul és integrada per tres parts diferenciades per la seva temàtica, però amb un fil conductor per arribar a conclusions.

Primera part: • Justificació • Objectius

Segona part: • Reflexions per al canvi • Trets identificatius de primària i secundària

Tercera part: • Propostes d’intervenció global: exemple de primària/secundària • Conclusions finals • Tasca pràctica fi de mòdul

Pràctiques