El rol del docent

La dificultat que més se’ns presenta als docents quan estem a l’aula és poder atendre tota la diversitat de l’alumnat. És aquí on el docent ha de disposar de les estratègies adients a les diferents necessitats que se li presenten.

Ja coneixem les característiques generals dels alumnes d’AC, així com els problemes més habituals que es troben a l’aula, que poden suposar conseqüències negatives per a ell o ella (depressions, trastorns temporals de la personalitat, disincronia, angoixes, fracàs escolar, passar desapercebut…) i les seves famílies. Ni cal dir que si ens trobem amb un alumne/a d’AC amb problemes emocionals i de relació (solitud, no trobar-se ubicat en un grup social…) la seguretat i el reconeixement de la seva tasca li pot suposar un al·licient per superar i treballar aquestes mancances. Si no es veu segur d’ell o d’ella mateix/a (reforç de l´autoestima), li serà més costós superar segons quines dificultats personals que estigui patint en aquest període de creixement o d’adolescència.

Sabem que hi ha una gran diversitat entre els alumnes d’AC i que l’equilibri entre els coneixements i la part emocional és el millor remei per a tothom, però no oblidem mai que el seu potencial és la seva gran capacitat intel·lectual conjuntament amb alts nivells de creativitat i productivitat derivats de la seva sensibilitat. Poder fer el que un considera útil, el que pot fer, és essencial per a un estat saludable.

Què podem fer els docents per atendre concretament els AC? Hem de disposar d’estratègies adients per a l’atenció a tota la diversitat a l’aula i el centre (mòdul 6) i escollir les més adequades en cada context.

Cal definir quines són les pautes clau per al professorat que ens poden ajudar a fer aquestes tasques per atendre els AC entre tot l’alumnat de l’aula:

1. Compromís en la tasca tenint en compte els trets dels alumnes amb els quals hem de treballar.

2. Actuar com adinamitzadors i guies més que com a transmissors de coneixements.

3. Disposar de sensibilitat, empatia i assertivitat.

En el quadre 3, figuren les aptituds del perfil de docent eficient, elaborat per un conjunt de docents de primària i secundària (Seminari MEM, 2009). La frase clau d’inici explicitada per un professor del grup va ser: “El docent és el guia de l’aprenentatge”.

Utilitzem la paraula “guia” com a sinònim de dinamitzador/a per aconseguir que aquests tipus d’alumnes desenvolupin totes les seves capacitats, facilitant, per evitar els possibles problemes que pateixen a les aules, que tinguin un temps i un espai dignes per poder crear, investigar, escriure, ampliar coneixements… dins de l’aula.

Com a conclusió esmentarem: Cal que el docent se senti capaç d atendre els alumnes AC, se senti altament motivat a fer-ho i s’impliqui a fer-ho. El compromís amb la tasca.