Possibles problemes que es poden trobar els alumnes d’AC a l’aula

En l’anàlisi de la situació actual molts alumnes d’AC es troben en una situació precària en els centres. A l’aula, el seu dia a dia pot esdevenir una situació feixuga que genera angoixa i decepció-desencís, que provoca apatia i desmotivació i, fins i tot, conductes disruptives, situacions poc enriquidores per a l’alumne/a, i possiblement per al docent, que poden minimitzar el seu aprenentatge i generar-li, fins i tot, una situació de malaltia.

Quins són els motius més rellevants que fan que aquest tipus d’alumnat, el qual gaudeix a priori de tots els avantatges per realitzar un bon ensenyament, pugui generar problemes a l’aula, o de tipus personal?

En podem destacar alguns:

• Creences errònies.

• Detecció poc eficient, inhibida per part dels docents (no ser considerats, ni tinguts en compte).

• Currículums poc adients (repeticions constants, limitació d’interessos, nivell per sota de les seves capacitats, repetició constant, negació d’aprenentatge, fragmentació del coneixement, no aplicació a la realitat…).

• Metodologia poc ajustada a les necessitats: s’imparteix informació, aportant una simple transmissió de coneixements, no la creació de cultura.

• Determinació de tasques no adients: inversió d’esforç inadequada. Pèrdua de temps en les tasques a l’aula. Imposició de treballs i deures gens significatius i repetitius.

• Gestió del temps poc eficient: temps unificat, ritme marcat. Manca de temps per poder desenvolupar els seus interessos cognitius i creatius.

• Manca d’orientació personal, acadèmica i professional específica. Espai i accions limitades i limitadores.

• Desestimació dels seus interessos, manca de participació activa en el propi procés d’aprenentatge.

• Manca de referents i d’estímuls.

• Avaluació estandarditzada, descoordinada.

• Negació d’oportunitats educatives qualitatives.

Aquests motius provoquen:

• Desmotivació (avorriment-desatenció).

• Cansament.

• Manca d’estímuls i desenvolupament creatiu.

• Desenvolupament d'un tipus d’intel·ligència (incidint en la intel·ligència acadèmica), ignorant la teoria de les intel·ligències múltiples.

• Oportunitats educatives restringides.

• Inhibició del potencial.

• Malestar, insatisfacció i deteriorament de la salut (malaltia).

• Desubicació, incomprensió, rebuig… Problemes de socialització i de relació.

• Manca d’orientació personal i professional: espai i accions limitades.

• Pèrdua de confiança i, en molts casos, respecte al sistema educatiu del qual formen part.

• Se senten desatesos o ignorats ja que no són entesos.

• Pèrdua de confiança en el professorat perquè es queden sense referent (figura adulta dins dels seus aprenentatges).

Quadres resum. Autores:Pilar Balagué i Rosa M. Vela