Propostes i models d'intervenció a l'aula

Aquest mòdul pretén mostrar estratègies d’actuació a l’aula per incidir en aquells alumnes diagnosticats com d’AC, juntament amb d’altres que els docents detecten com a alumnes amb indicadors que les seves capacitats se situen per sobre de la considerada mitjana, malgrat que no estiguin diagnosticats. Ambdós casos mereixen rebre un tipus d’ensenyament que sigui eficient i doni resposta a les seves necessitats educatives; requereixen una intervenció diferencial respecte als companys, menys basat en el diagnòstic i resolent actuacions de forma col·laborativa, partint d’un enfocament inclusiu.

Entre els docents hi ha inquietud sobre el tema AC, com recull la següent mostra d’opinions de professionals de primària i secundària de diferents centres, del curs 2008/09, que il·lustra la necessitat de disposar d’estratègies per atendre aquest alumnat a l’aula.

“ …vull entendre quines són les necessitats d’aquest sector de la societat el qual no es coneix degudament”

“…en els últims anys gairebé tots els esforços de l’escola han estat orientats cap als alumnes amb dificultats d’aprenentatge. Vull saber com puc ajudar els alumnes amb unes capacitats per sobre de la mitjana i què i com ho puc fer per desenvolupar el seu potencial!”

“…estic interessada en el tema i penso que és important poder tenir eines i estratègies per atendre aquest tipus d’alumnat.”

“…ésser capaç d’atendre les necessitats dels alumnes amb altes capacitats és donar l’oportunitat de créixer i donar una resposta com a educadors adequada que els permeti desenvolupar-se en el seu entorn, aconseguir motivar-los per recórrer l’aventura de l’educació i de la vida.”

“…ajudar a créixer sense obstacles.”

“…m’he adonat que s’atén molt els alumnes escandalosos i amb més dificultats i aquells que tenen millors resultats i millor comportament passen desapercebuts i són els que potser fan patir més perquè són els que no diuen res i no saps el que els passa, són els que més costa arribar-hi.”

“…donar oportunitats a tothom.”

Objectius

La finalitat de la formació en intervenció a l’aula és donar a conèixer, per aplicar-les posteriorment, estratègies per atendre les necessitats educatives dels alumnes d’altes capacitats, tenint en compte la seva realitat. El docent ha d’arribar a conclusions pràctiques que han de generar una intervenció a l’aula dirigida a aconseguir una atenció acadèmica, l’evolució de l’aprenentatge i la socialització positiva d’aquests tipus d’alumnes, que sigui de qualitat; tal i com disposen els articles 2, 21,77 i 83 de la LEC, que tracten del desenvolupament de les seves capacitats com a individus i de la seva integració positiva a la societat. Cercar una nova mirada, més conscient i compromesa en actuar, per atendre a tots i cada un dels alumnes en el tractament de l’escola inclusiva.

Marc Normatiu

LEC Article 2 El pluralisme. f) La inclusió escolar i la cohesió social. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.

Article 21

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat. Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment. Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats.

Article 77

El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l'acció educativa.

Article 83

Criteris d'organització dels centres per a atendre els alumnes amb altes capacitats El projecte educatiu de cada centre ha d'incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre els alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa.

Els centres educatius han de pensar i determinar, malgrat la complexitat que suposa, tant el que fa referència al concepte com a la pràctica educativa, contemplant la diversitat de les necessitats de TOT l’alumnat.


Quadre 1. Nova visió del sistema educatiu (escola inclusiva)


El quadre 1 explica el perquè de la necessitat de definir la tasca docent enfocada al desenvolupament de les capacitats de TOT l’alumnat (escola inclusiva), evidentment inclosos els alumnes d’AC.


Quadre 2

El quadre 2 se centra en els objectius de la tasca docent i del rol del professor per obtenir recursos i estratègies per atendre amb més eficiència a l’aula, els alumnes d’AC. Cal que el docent arribi a unes conclusions pràctiques tenint en compte la seva realitat i el seu propi procés de formació significativa i d’aplicació a l’aula.

Els objectius del mòdul es concreten amb La TASCA A REALITZAR: Cada usuari ha d’elaborar una programació d’una sessió, de la matèria que determini, en què consideri els alumnes AC a l’aula, tenint en compte la planificació i la gestió del temps, incidint en el currículum i l´orientació, utilitzant diferents eines metodològiques i d’avaluació.

Continguts

Prèvia: Per obtenir l’èxit a l’hora d’atendre els alumnes d’AC cal considerar:

1. Sensibilització i coneixement que estem davant d’un alumnat que presenta un altre tipus de diversitat. Alumnat de característiques i necessitats educatives pròpies. (Mòdul 1 i 2)

2. Organitzar la tasca d’aprenentatge basant-se en les característiques diferencials dels alumnes d'AC, que segons Joseph Renzulli són:

a. Capacitat intel·lectual superior a la mitjana.

b. Alta motivació i compromís amb la tasca, alumnes amb gran perseverança en el treball i constància.

c. Alts nivells de sensibilitat i de creativitat: les seves idees, preguntes, dibuixos, jocs mostren una alta originalitat.

Els alumnes d’AC no presenten tots les mateixes característiques específiques, malgrat tot podem distingir uns trets d’identitat: estem davant d’un col·lectiu d’alumnes que perceben i aprenen de forma diferent (de forma més ràpida, àmplia i en profunditat), alta motivació pel que els és significatiu, amb un gran compromís en la tasca, alt nivell de creativitat -a causa d'una gran sensibilitat- i d’autonomia de decisió i funcionament, amb una gestió del temps i rapidesa d’execució singulars, amb un alt valor moral.

El context juga un paper important en les oportunitats educatives i el desenvolupament del potencial personal. Aquesta tipologia d’alumnes presenten una gran diversitat dels seus membres, com per exemple els alumnes d’AC emmascarats, que mostren fracàs escolar malgrat les seves capacitats, generalment per un desajustament de la intervenció educativa.

Per tant, en l’actuació a l’aula partim de la idea clau: que els alumnes AC disposen d’una altra manera de percebre i d’entendre la vida, i de resoldre-la; com a conseqüència tenen una altra manera d’assolir els aprenentatges. Generen estils d’aprenentatge i de gestió singulars.

Podem concloure que la intervenció a l’aula pensada per als alumnes d’AC es dirigirà a ajudar que desenvolupin la seva competència a partir del seu potencial (igual que la resta de companys).

Per aconseguir-ho hem d’aplicar diferents mesures com a CULTURA d’AULA I DE CENTRE:

* Atendre’ls de la mateixa manera que treballem amb la resta d’alumnes: respondre a les seves necessitats d’una forma normalitzada a l’aula. Escola inclusiva

* Dins del marc d’autonomia de centres, orientar i implantar alternatives d’organització de centre per atendre aquest tipus d’alumnat i les seves famílies. (Mòdul 6).

Pràctiques