El context escolar i familiar en l’atenció a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals. Equips directius, equips docents i tutors. Cap a una intervenció compartida

Dos són els agents que millor poden ajudar en l’atenció educativa de l’alumnat amb altes capacitats: la família i els docents, cadascú en el seu context. Els primers són els màxims responsables de l’educació i creixement personal dels fills, a vegades des del desconeixement i amb l’angoixa pel desig d’ajudar. Els docents, els altres agents bàsics, són responsables de l’educació per delegació social i aporten el seu coneixement científic i humà en la formació de l’alumnat. La complementació d'ambdós agents serà clau en les intervencions que es duguin a terme, així com també per mantenir-ne la coherència.

En clau familiar sovint es planteja si un fill o filla té altes capacitats i si aquestes poden ser ateses des del centre educatiu on es troba matriculat. Aquestes preguntes ens aproximen a qüestions que tenen relació amb les característiques del centre docent i del seu professorat, perquè serà en aquest context on es prendran les decisions importants sobre les mesures a adoptar. Això no redueix el paper dels pares al de simples acompanyants en tot el procés, sinó que els hi involucra directament, encara que pensin que són incapaços d’educar el seu fill o filla adequadament. Per això pensem que cal primer una informació completa i rigorosa i després l'adopció de mesures compartides.

Continguts

* El context familiar i escolar.

* Què han de saber els docents des dels llocs de responsabilitat, equips directius, equips docents i tutors.

• Sentiments i preocupacions dels docents.

• Què pensen els pares respecte a l’educació del fill/a amb altes capacitats.

• Principis bàsics de la col·laboració escola-família. Compartint responsabilitats.

• Estereotips i família.

• Orientacions per a la modificació d’actituds en la família.

Pràctiques

  • Pràctica 1: El context escolar i familiar
  • Pràctica 2: Què han de saber els docents des dels llocs de responsabilitat, equips directius, equips docents i tutors
  • Pràctica 3: Sentiments i preocupacions dels docents
  • Pràctica 4: Què pensen els pares respecte a l’educació del fill/a amb altes capacitats
  • Pràctica 5: Principis bàsics de la col·laboració escola-família. Compartint responsabilitats
  • Pràctica 6: Estereotips i família
  • Pràctica 7: Orientacions per a la modificació d’actituds en la família
  • Pràctica 8: Reflexions