De la detecció inicial a l'avaluació psicopedagògica. L’assessorament i l’orientació psicopedagògica. El paper dels docents i dels especialistes orientadors, tant de centre com dels Serveis Educatius

L’objectiu és descriure el procés que va des de les actuacions que faciliten la detecció fins a la realització de l’avaluació psicopedagògica i la presa de decisions que se’n desprenen, identificant cadascuna de les fases, així com les funcions dels agents que hi intervenen. Aquest procés no és significativament diferent de l’utilitzat en altres casos d’atenció a necessitats educatives específiques, a excepció d’alguns aspectes a valorar i de les eines corresponents per fer-ho.

Continguts

Actuacions adreçades :

 • La detecció
 • La identificació: escales, qüestionaris, protocols
 • La identificació: altres fonts de recollida d’informació
 • L’avaluació psicopedagògica. La utilització d’instruments no formals
 • L’avaluació psicopedagògica. La utilització d’instruments estandarditzats
 • Els resultats de l’avaluació psicopedagògica. Anàlisi conjunta: amb el centre, amb la família, amb l'alumne/a

Pràctiques

 • Pràctica 1: La detecció
 • Pràctica 2: La identificació: escales, qüestionaris, protocols
 • Pràctica 3: La identificació: altres fonts de recollida d’informació
 • Pràctica 4: L’avaluació psicopedagògica. La utilització d’instruments no formals
 • Pràctica 5: L’avaluació psicopedagògica. La utilització d’instruments estandarditzats
 • Pràctica 6: Els resultats de l’avaluació psicopedagògica. Anàlisi conjunta: amb el centre, amb la família, amb l'alumne/a