Presentació

L'atenció a l'alumnat que presenta altes capacitats es planteja dins el marc de l'educació inclusiva, i té a veure amb la capacitat dels sistemes educatius d'oferir una educació eficaç i de qualitat per a tot l'alumnat, amb la voluntat d'oferir-la en entorns comuns i compartits. L’adopció de mesures d’atenció educativa per a aquests alumnes es fonamenta en el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. És evident que l’alumnat amb altes capacitats es caracteritza per la qualitat i quantitat de les seves respostes i pels seus ritmes, funcions cognitives, interessos i capacitats.

A tot aquest alumnat, la resposta educativa ha d’ajudar-lo en la seva maduració personal, cognitiva i social. Cal tenir clars els conceptes, saber detectar les necessitats a partir d’indicadors, valorar-les, reconèixer perfils i adoptar conjuntament la millor resposta educativa en el marc de l'entorn educatiu ordinari.

Complementàriament al treball dels professionals hi ha la col·laboració amb les famílies.

El curs està pensat com a iniciació sobre la presència de les altes capacitats en el context escolar. El seu disseny s'ha fet tenint en compte que els continguts siguin bàsics i facilitin la reflexió. Esperem per tant que el conjunt de pràctiques i propostes de treball serveixin per a l’assoliment dels objectius plantejats.

Objectius

1. Situar les intervencions amb els alumnes amb altes capacitats en el marc de l’educació inclusiva.

2. Reflexionar sobre la importància de dotar aquest alumnat dels ajuts necessaris per a una maduració cognitiva, emocional i social equilibrades.

3. Conèixer els trets identificadors de les altes capacitats per detectar-los i valorar-los adequadament.

4. Situar els diferents perfils que pot presentar l'alumnat amb altes capacitats en alguns dels models interpretatius existents.

5. Descobrir els mites i estereotips existents que dificulten o ignoren les necessitats de suport educatiu.

6. Disposar d’estratègies per atendre l’alumnat en l’entorn ordinari.

7. Conèixer mesures excepcionals, com portar-les a terme i a partir de quins procediments.

8. Aplicar mesures d’atenció i d’avaluació.

9. Reconèixer recursos existents, amb la modalitat i el suport que sigui.

10. Saber a on podem obtenir més informació i assessorament.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un projecte personal i contextualitzat.