Projecte

Al llarg d’aquest curs hem parlat de l’alumnat que presenta Altes Capacitats dins d'un Sistema Educatiu Inclusiu. Els centres Educatius han de tenir elaborat el seu Pla d’Atenció a la Diversitat, que com sabeu és el document que ha d’incloure les mesures i suports educatius i organitzatius per atendre a la diversitat de tot l’alumnat del centre.

QUÈ US DEMANEM ?

* Indiqueu quins aspectes caldria afegir en el Pla d’Atenció de la Diversitat del vostre centre en relació a l’atenció a l’alumnat que presenta altes capacitats.

  1. Mesures i suports educatius
  2. Estratègies d’aula
  3. Enriquiments , ampliacions…

I quines actuacions i procediments se’n deriven? Raoneu la vostra proposta

Prèviament cal que :

  • Què penseu quins conceptes i idees són bàsiques per ENTENDRE i ATENDRE a l’ alumnat amb AC al Centre Educatiu.
  • Reviseu del Pla d’atenció de la Diversitat del vostre centre.