Guia

Presentació

Davant la demanda cada cop més creixent, per part de la comunitat educativa, que s’atenguin el millor possible les necessitats educatives de tot l’alumnat dins el marc de l’escola inclusiva, i entre aquest, els alumnes amb altes capacitats, és necessari oferir orientacions i estratègies concretes als mestres i professors per facilitar-los la seva intervenció educativa amb aquest perfil d’alumnat. Aquestes necessitats educatives requereixen en un primer moment conèixer els perfils d’alumnat que tenim a les nostres aules, saber quines són les seves necessitats i disposar d’eines per poder fer una primera detecció. Hem de treballar per aconseguir que tot l’alumnat tingui a la seva disposició els recursos que li permetin arribar el més lluny possible, el més ràpid, de forma àmplia i profunda, segons la seva capacitat i motivació. I dins d’aquesta diversitat que trobem dins les nostres aules cal considerar també, l’alumnat amb altes capacitats els quals és necessari i indispensable que els puguem conèixer i identificar per tal d’ajustar la resposta educativa a les seves necessitats.

Objectius

  1. Situar el concepte d’alumnat d'altes capacitats dins el marc de l'escola inclusiva.
  2. Conèixer els trets identificadors de les altes capacitats per detectar-los i valorar-los adequadament.
  3. Descobrir els mites i estereotips existents que dificulten o ignoren les necessitats de suport educatiu.
  4. Disposar d’estratègies, mesures i suports per atendre l’alumnat d'Altes Capacitats en l’entorn escolar o extraescolar.
  5. Conèixer la legislació que regula l'atenció a l'alumnat d'Altes Capacitats.
  6. Oferir les famílies dels alumnes d'Altes Capacitats l'atenció i la informació necessària.
  7. Saber a on podem obtenir més informació i assessorament sobre el tema.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

MÒDUL 1: LES ALTES CAPACITATS A L'AULA ORDINÀRIA

MÒDUL 2: MARC NORMATIU DE LES ALTES CAPACITATS

MÒDUL 3 : L'ALUMNE/A, LA FAMÍLIA I EL CENTRE

MÒDUL 4: RECURSOS

PROJECTE

Estructura del curs

Cada mòdul conté:

  • PRÀCTIQUES, que introdueixen els elements a treballar. Cal entendre-les com a materials d'aprenentatge. No s'han d'enviar a la persona tutora, però poden generar consultes i/o debats al fòrum.
  • EXERCICIS O TASQUES que es faran a cada Mòdul.Es poden realitzar al principi, durant o al final del mòdul. Tenen com a finalitat treballar els aspectes tractats en els mòduls, però de forma molt menys guiada que a les pràctiques. Poden ser obligatoris , imprescindibles per superar el curs, o recomanables, que ajuden a integrar els continguts, però no són obligatoris.

Per tancar el curs s'haurà de fer:

  • PROJECTE FINAL, És l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat apliquin, reflexionar i/o treballar els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. És indispensable fer-lo per superar el curs.