REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

DECRET 150/2017 de 17 d’octubre de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. DOGC 7477 de 19/10/2017

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Guia per a famílies d’infants i joves amb altes capacitats. Generalitat de Catalunya, 2010

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Guia per a mestres i professors. Generalitat de Catalunya, 2013

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Generalitat de Catalunya, 2015

CASTELLÓ, A.; MARTÍNEZ, M. Alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 1999 (Documents d’Educació Especial; 15)

CASTELLÓ, A. Inteligencias. Una integración multidiciplinaria. Barcelona: Masson, 2001

FELDMAN, D.H. Cognitive development in childhood: A contemporary perspective. En R.M. Lerner, M.A. Easterbrooks, & J. Mistry (Eds.), Handbook of psychology (2nd ed.) (Vol.6) Developmental psychology (pp. 289-316). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012

FREEMAN, J. Cómo educar al niño inteligente. Barcelona: Médici, 2003

GARDNER, H. Inteligencias múltiples. Barcelona;: Paidós, 1995

GUIRADO, A.; BALAGUÉ, P.; VELA, ROSA M. [i altres]. Inclusió educativa i altes capacitats intel·lectuals. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament d’Ensenyament, 2010

GÓMEZ, J. L. Mi hijo es sobredotado. Y, ¿ahora qué? Madrid: EOS, 2000

GÓMEZ MASDEVALL, M. T.; MIR, V. Altas capacidades en niños y niñas. Detección, identificación e integración en la escuela y en la familia. Madrid: Ed. Narcea, 2011

MÖNKS, F. J. «Desarrollo socioemocional de los niños superdotados». A: Benito, Y. (coord.) Investigación e intervención psicoeducativas en alumnos superdotados. Salamanca: Ed. Amaru, 1994, p. 139-146.

ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

RENZULLI, J. S., REIS, S. M., Y SMITH, L. H. The Revolving Door Identification Model. Mansfield Center: Creative Learning Press, 1981

RESOLUCIÓ ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l'atenció educativa amb l'alumnat d'altes capacitats.

REVERTER, R. i RUIZ, N. Cap. 3. La evaluación del alumnado con altas capacidades. En GUIRADO, A. i MARTÍNEZ, M. (coord.) El alumnado con altas capacidades(2012). Barcelona, GraóSTERNBERG, R. J. A componential theory of intellectual giftedness. Gifted Child Quarterly, 25, 86,93, 1985

TANNENBAUM, A.J. The social psychology of giftedness. En Colangelo, N. Y Davis, G.A. (Eds): Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn & Bacon, 1991