Projecte

El projecte de treball és l'element amb què conclou el curs però que es pot anar confegint mentre s'avança. Té com a finalitat que apliqueu de manera autònoma els coneixements apresos als diferents mòduls. És indispensable per a superar el curs i tenir dret al certificat corresponent. El projecte de final de curs és un treball que ha d'integrar diferents continguts tractats al curs, és per això que per elaborar-lo també podreu utilitzar les tasques que heu fet en els diferents mòduls, modificant-les si cal.

Heu de triar entre una de les tres propostes que us fem:

Proposta A: Intervenció per a un/a alumne/a amb Discapacitat Auditiva

 • Una justificació de la proposta, en un document de text. Hi ha de constar l'alumnat a qui va dirigit, la intervenció que es proposa dur a terme i com utilitzaries els diferents recursos.
 • Elaboració d'una proposta didàctica per a l’alumne/a amb discapacitat auditiva i el seu grup-classe. La temporització ha de ser per treballar durant una quinzena o un mes com a màxim a raó de dues/tres classes a la setmana.
  • Cal especificar com s’organitzarà l'aula, les tasques… per atendre l'alumnat amb discapacitat auditiva: (metodològia, organització, recursos humans, materials…).
 • Elaboració de material adaptat tenint en compte un cas concret i una àrea concreta (pot ser transversal).
  • Una fitxa de treball per a l'alumnat feta amb un processador de text que inclogui diferents recursos gràfics i tipogràfics per treballar a l'ordinador o sobre paper. Es poden presentar fitxes de treball escrit, jocs de taula…
  • Una presentació, d'un mínim de 4 diapositives, amb incorporació d'imatges, sons i enllaços per treballar algun aspecte significatiu de la proposta didàctica.
  • Un recull de recursos en línia. Cal incloure-hi els enllaços, la descripció dels continguts, els objectius a treballar i els aspectes metodològics. Es poden incorporar a un Symbaloo, …, individual per a l’alumne. Si opteu per aquesta opció, llavors els continguts, objectius i metodologia ho presenteu en un document a part.
 • Unes pautes d'actuació per al mestre tutor.

Proposta B: Unitat didàctica de Crèdit Virtual

La realitat de l'alumnat amb Discapacitat Auditiva, especialment aquell que no viu a les grans ciutats, és la dificultat de compartir experiències lúdiques i educatives entre iguals.
Actualment hi ha centres d'Agrupament de sords i també alguns CREDA que s'han organitzat de manera que els seus alumnes tenen trobades periòdiques per parlar de les seves inquietuds i projectes cara a cara.
Aquestes realitats de trobades físiques són, però, gairebé impossibles en altres territoris que no es troben en la "proximitat", tant per motius d'espai/temps com per qüestions econòmiques.
Els nostres alumnes amb DA formen part d'una comunitat sorda que no s'ha d'obviar. Les TIC i les TAC que us hem presentat han de propiciar també que es puguin deixar de banda aquests entrebancs d'espai, temps i diners en un punt de trobada a l'abast.

El projecte


Es tracta que prepareu una unitat didàctica atenent a les Competències Bàsiques i a les característiques específiques de l'alumnat amb Discapacitat Auditiva.

 • En la línia de l'experiència d'Agrupament Virtual que us hem presentat, heu de preparar activitats TAC que impliquin alternativament:
  • El guiatge del mestre/logopeda
  • El treball col·laboratiu
  • El treball individual
  • La col·laboració de la família…
 • La unitat didàctica ha de comptar necessàriament amb:
  • Una presentació/motivació del bloc
  • Unes activitats seqüenciades, especialment accessibles a la discapacitat auditiva, de recollida d'informacions de diverses fonts i formats i/o de resolució de tasques concretes.
  • Una activitat de síntesi/tancament de la unitat.
 • Cal vetllar en tot moment perquè es propiciï la sensació de pertinença al grup.
 • Cal explicar la metodologia emprada i fer la relació de mitjans necessaris per a cadascuna de les activitats.
 • No heu de ser exhaustius.
 • Podeu centrar-vos en qualsevol nivell educatiu i també en qualsevol tema. Us proposem però que opteu per temes comuns, de manera que el vostre treball pugui ser també objecte de pràctica compartida.


Proposta C: Webquest sobre la Discapacitat Auditiva

La Inclusió de l'alumnat amb discapacitat auditiva passa necessàriament pel coneixement de la seva realitat en totes les vessants. Us proposem doncs que prepareu un itinerari que guiï aquest aprenentatge per a un grup-classe.
Recordeu que podeu trobar molta informació específica sobre la DA tant en aquest curs com en el D238.

El projecte


Es tracta que prepareu una webquest sobre la Discapacitat Auditiva.

 • La unitat didàctica ha de comptar necessàriament amb:
  • Una presentació/motivació del bloc
  • Unes activitats seqüenciades accessibles, de recollida d'informacions de diverses fonts i formats i/o de resolució de tasques concretes, sense predre de vista les Competències Bàsiques.
  • Una activitat de síntesi/tancament de la unitat.
 • Cal vetllar en tot moment perquè es propiciï tant el treball individual com el col·laboratiu.
 • Cal explicar la metodologia emprada i fer la relació de mitjans necessaris per a cadascuna de les activitats.
 • No heu de ser exhaustius.
 • Podeu centrar-vos en qualsevol nivell educatiu de cicle superior o de secundària.Aquí teniu dos enllaços que us poden ajudar en els projectes:
http://webquest.xtec.cat/curswq08_09/indexccbb.htm

indicadors competencials i recordeu també els principis del DUA.