Els recursos del FACIL

FACIL disposa d'una biblioteca de recursos, de lliure difusió en el sistema educatiu de Catalunya, que serveix de matèria base per confeccionar els materials. Aquesta biblioteca està formada per una selecció de paraules o frases representades en tres modes:

 1. 1- El textual: llistes de paraules amb descriptors per ajudar a localitzar-les.
 2. 2- El gràfic: imatges emmagatzemades com a arxius gràfics en format BMP, WMF, GIF o JPG.
 3. 3- L’auditiu: en arxius de so en format WAV

La base de dades

Les informacions estan sistematitzades en una base de dades Access, que s’instal·la a l’ordinador. Inclou formularis i visors per al manteniment i per a la incorporació de noves paraules.
En aquest moment, la biblioteca inclou més de 1.000 unitats d'informació i es podrà actualitzar automàticament per Internet. Aquesta base de dades principal es pot editar i està enllaçada amb d’altres bases de dades que contenen informacions complementàries: síl·labes, nombre de síl·labes, transcripció fonètica, …

Com funciona el programa

Aneu a : Inici | Programes | Aplicacions PIE | FACIL | FACIL. Després de la portada inicial, on es troben diferents informacions sobre el programa, es passa a una segona pantalla o menú, des d’on s’accedeix a les diferents opcions del programa.

El programa té dues característiques:

 • Les paraules que seleccioneu formen una llista que es manté, i es pot continuar afegint o esborrant paraules. Aquestes paraules són un grup temporal de paraules seleccionades per a l’elaboració automàtica de les activitats, que una vegada usades serà substituïda per la següent llista que confeccioneu. Quan escolliu el botó Joc Nou, la llista s’esborra i tindreu que escollir noves paraules per poder generar noves activitats.
 • Les activitats a l’ordinador que genera el programa no es guarden permanentment. És a dir, cada vegada que escolliu fer una nova activitat amb un mateix programa, la nova activitat generada substitueix a l’anterior. Si voleu generar una activitat nova i que l’activitat ja generada es mantingui marcareu l’opció Crear nova activitat.

El treball consisteix en:

 1. a- Preparar un llistat de paraules.
 2. b- Seleccionar una de les activitats disponibles.

Per preparar un llistat de paraules cal seleccionar un dels dos botons:

 1. 1- Joc nou: esborra les paraules del joc i porta a la pantalla Selecció de paraules pels jocs, on es podeu escollir els criteris de selecció i les paraules. Aquí es poden eliminar o afegir altres paraules a la llista. Cal tenir present que en el desplegable Cerca paraula només es mostren les paraules de la categoria seleccionada
 2. 2- Paraules dels Jocs: porta a la pantalla Selecció de paraules pels jocs sense esborrar les paraules seleccionades amb anterioritat.

A la pantalla Selecció de paraules pels jocs trobeu:

1. Biblioteca d’imatges, biblioteca de sons i Informació textual del joc

són tres noves possibilitats de la versió FACIL2:

 • Biblioteca d’imatges, aquest desplegable us dóna l'opció d'utilitzar “Totes” les biblioteques de recursos incorporades al FACIL o escollir-ne una, la que preferiu, per a fer la llista de paraules i els posteriors exercicis generats. Aquesta nova versió del FACIL permet incorporar noves biblioteques per part de l’usuari.
 • Biblioteca de sons, respon al mateix concepte, en relació als sons.
 • Informació textual del joc, us permet decidir quin aspecte de les paraules voleu que es treballi als exercicis que es generaran. Així, en aquesta versió no només treballareu sobre els noms de les paraules, sinó que podeu escollir altres informacions sobre les paraules del Facil: nombre de síl·labes, síl·laba inicial, categoria semàntica…

2. Selecciona informació

No totes les paraules incloses a les taules del FACIL tenen complimentades totes les informacions possibles, ja que el FACIL s’ha anat construint a partir de col·laboracions diverses. El que sí que proporciona el FACIL són procediments per a que l’usuari pugui anar completant tota la tipologia de possibles informacions sobre les paraules que l’interessin. Per escollir les paraules que utilitzareu en els jocs i/o aplicacions disposeu de diferents criteris:

 1. 1- Al desplegable Selecciona informació trobareu valors en relació al tipus d’informació escollida. En l'exemple de la imatge al desplegable Selecciona informació s'ha triat: Nombre de síl·labes i al desplegable Tria criteri de paraules s'ha escollit: 3.

Trobeu les opcions:

 1. 1.1- Nombre de lletres de la paraula - desplegable
 2. 1.2- Nombre de síl·labes - desplegable
 3. 1.3- Paraules amb imatge – camp filtrar
 4. 1.4- Paraules amb imatge i veu – camp filtrar
 5. 1.5- Síl·laba Inicial - desplegable
 6. 1.6- Síl·laba Final - desplegable
 7. 1.7- Síl·labes, és a dir, la seva divisió sil·làbica – camp filtrar
 8. 1.8- Transcripció fonètica – camp filtrar i activació del teclat fonètic
 1. 2- A Tria criteri de paraules, si marqueu la casella Afegir totes les paraules seleccionades automàticament s’omple la llista de paraules. El botó situat sobre els camps per especificar els criteris té diferents efectes, depèn de la posició del botó, quan s’activa el quadre Filtrar, trieu un criteri i després premeu el botó amb la icona de l’embut, la llista de paraules seleccionades es veurà:
 • incrementada amb les paraules trobades a la base de dades que acompleixen els criteris triats, o
 • reduïda a aquelles paraules de la llista que acompleixen els criteris triats.
 1. 3- Al camp per Filtrar paraules, tindreu que introduir criteris de forma manual en el desplegable o quadre per filtrar, segons ens mostra la taula següent:
INFORMACIÓ CRITERIS FILTRAR
Nombre de síl·labes1, 2, 3, 4, 5, 6, 7——–
Jocs de posició de lletrescentenars d’opcions (1)——-
Síl·laba Inicialde les paraules de la base de dades——
Síl·laba Finalde les paraules de la base de dades——
Síl·labes——ra/* síl·laba inicial (raïm…), */ra/* síl·laba intermitja(aranya…), */ra síl·laba final (banyera…)
Paraules amb imatge——*a* - té la lletra a: arbre, raïm, dia, boca…
Transcripció fonètica——* Tecla asterisc+ caràcters del teclat fonètic

(1) Aclariments d’Anna Fontelles sobre els jocs de posició de lletres (exemple amb el so /t/):

1- La 1ª posició significa que el so t és a inici de paraula. CV (ConsonantVocal). "tela".
2- La 2ª, el so està intervocal.V/CV. "pota".
3- La 3ª, el so està després de consonant. C/CV. "porta".
4- La 4ª, el so té darrera una altra consonant. CC. "trau".
5- La 5ª, el so està en posició inversa dins la síl·laba i li segueix una altra consonant. VC/C. "Atlàntic".
6- La 6ª, el so està en posició final de paraula amb una vocal davant. VC. "pot".
7- La 7ª, el so està darrera una consonant. CC. "port".

Al camp Filtrar introduïu els criteris. Podeu utilitzar comodins: ? – equival a una lletra o caràcter (?a? – paraules de 3 lletres amb una a al mig: bar, mar…) * - equival a un nombre indeterminat de lletres (*a* - abella, bar, casa, porta…)

 1. 4- Alternativament podeu cercar paraules una a una a Cerca paraula.

3. Llista del joc ... paraules

En l'exemple triat surt que n'hi ha 27 que segueixen els criteris. Observeu que seleccionant la paraula podeu veure la/les imatges associades i escollir la que més us agradi clicant a Acceptar. Cal que: Reviseu la Llista de paraules esborrant i afegint les que calgui. El botó Desfer Esborrar només desfà l’acció d’esborrar paraules realitzada amb el botó Esborrar paraula, podeu esborrar una o diverses paraules seleccionades. Si cliqueu Esborrar Llista, no podeu desfer aquesta acció. Els botons Esborrar paraula i Esborrar llista actuen exclusivament sobre la llista de paraules seleccionades per fer les activitats, és a dir, no modifiquen la base de dades.

4. Acceptar

El botó Acceptar serveix també per afegir a la llista de paraules seleccionades la paraula que tinguem al desplegable Cerca paraula.

Resumint, el camí a fer és:

1- Triar les biblioteques i la informació textual del joc.
2- Seleccionar informació i Triar criteri o Filtrar.
3- Comprovar les paraules i les imatges associades, esborrar o afegir si cal alguna paraula i
4- Sortir d’aquest formulari per la porta.

Ara s'obre la pantalla amb els models d'exercicis per triar

models_d_exercicis

Base de Dades del FACIL i Base de Dades de l'usuari

Els botons Vocabulari i Base de dades permeten l'accés per a consultar totes les dades del FACIL, en el primer cas, i a la base de dades d'usuari en el segon, encara que en realitat els formularis tenen botons que comuniquen ambdues vies. Amb aquest botó Menú | Vocabulari podeu consultar totes les paraules i tots els recursos sumats de la Base de Dades del FACIL més la base de dades de l’Usuari.

Com activitat d'ampliació podeu crear una base de dades de l'usuari amb imatges, fotos, … que us interessin per generar materials més adequats i adaptats al vostre alumnat.

Guardar i traslladar activitats fetes

Als apartats anteriors heu preparat imatges i sons. El comportament inicial del FACIL és substituir la nova activitat que genera amb l'anterior. Així, si no marqueu al formulari Menú | Crear nova activitat, a la carpeta Facil només observarem una carpeta d'activitats per a cada programa:

 1. clex000
 2. exler000
 3. SEA_lex000
 4. toca_esc000

Si marquem Crear nova activitat, el programa anirà creant noves carpetes augmentant la numeració consecutivament. El nom de la carpeta continuarà sent genèric, és a dir, no ens dóna informació sobre el seu contingut. Traslladeu carpetes, amb un doble objectiu, no saturar el directori del FACIL amb carpetes que amb el temps seran difícils de reconèixer i guardar les activitats que us resultin útils per tornar-les a utilitzar.

 1. 1- El primer pas serà canviar el nom de la carpeta per un nom que identifiqui clarament l'activitat.
 2. 2- En segon lloc, traslladeu la carpeta al directori on tingueu instal•lat el programa pel que s'ha generat l'activitat per exemple: C:|prg_educ|clic|.

En el cas de les activitats Clic, FACIL crea un paquet descompactat .pac que amb el ClicPack podeu compactar en un paquet .pcc

Per a més informació de tota l'aplicació, de com afegir imatges i sons i biblioteques, podeu consultar el document que teniu a la carpeta facil del vostre ordinador: facil_2.0.doc o a l'enllaç http://www.xtec.net/dnee/facil/documentacio.htm


Ampliació:
Pàgina web d'en Bernat Orellana http://sites.google.com/site/orellanados/. Banc de recursos per a l'escola inclusiva i el suport educatiu. Hi ha més de 200 aplicacions informàtiques.
N'hi ha que són d'accés lliure i altres restringit.


Ampliació:
GenMàgic, http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?id=5.
GenMàgic és un entorn d'investigació i creació d'aplicacions multimèdia dinàmiques. Hi ha generadors per a la creació d'activitats interactives multimèdia que poden integrar-se en pàgines web.


Totes les imatges són captures de pantalla o de regions de pantalla del Facil fetes per Anna Fontelles