Llengua de signes

Llengua de signes catalana

La llengua de signes catalana és una de les llengües que utilitzen algun alumnat amb dificultats auditives de Catalunya. Té els seus paràmetres formacionals, la seva estructura i gramàtica i el seu alfabet dactilològic, o bé dactilologia. No és una llengua única i universal; sinó que cada comunitat lingüística i cultural té la seva pròpia llengua de signes que ha donat lloc a signes diferents i diferents varietats lingüístiques. A Catalunya s’empra la llengua de signes catalana (LSC) i a la resta de l’estat espanyol la llengua de signes espanyola (LSE).

La llengua de signes té un codi lingüístic visual i manual amb un predominant ús espacial amb el qual s’empren les mans, els braços, el tronc i el cap amb el suport de l’expressió facial; i en canvi, la llengua oral utilitza el codi auditiu i fonètic. Per tant, són modalitats lingüístiques diferents, pel seu imput comunicatiu i lingüístic.

A nivell educatiu, a Catalunya hi ha centres educatius amb projectes d’escolarització en modalitat educativa bilingüe. Això vol dir que la llengua vehicular de l'alumnat sord és la llengua de signes catalana i la segona llengua és la catalana i/o castellana en les seves versions escrita i parlada.

Recursos de lèxic signat

Veureu uns exemples d'aquests tipus d'aplicacions.

Mira què dic El Mira què dic és un projecte del CEE Les Aigües de Mataró que té com a objectiu facilitar l'aprenentatge dels signes per millorar la comunicació d'algunes persones que tenen dificultats en la producció del llenguatge oral. S'ha utilitzat la LSC i està supervisat per ILLESCAT.

Es tracta d'un diccionari interactiu multimèdia amb suport de vídeo.

http://www.edu365.cat/mqd/

També podeu accedir-hi des de la pàgina Edu365. Aneu a l'apartat Alumnes/Primària i escolliu l'opció Signes.

imatge de l'aplicació Mira què dic

[[http://www.edu365.cat/mqd/]]

Clic Mira què dic És un paquet d'activitats del Clic que treballa els signes dels materials de classe amb suport de vídeo, realitzat pel CEE Les Aigües.

imatge de l'aplicació Clic Mira què dic

Trobareu aquestes activitats del Clic al CD del CREDA MIL. El trobar a l'escola o institut. El CD-ROM CREDA MIL, Materials d’Informàtica i Logopèdia, conté recursos ja publicats pel Departament d'Ensenyament organitzats en funció del seu interès per treballar el llenguatge i la comunicació.
Un grup de treball de logopedes dels CREDA de Catalunya es van responsabilitzar de la tasca de seleccionar i avaluar els materials per aconseguir un eina útil en la difícil tasca de seleccionar materials informàtics adequats a l’alumnat.

El CD-ROM té un apartat anomenat Altres Materials on es publiquen recursos inèdits fins ara, acompanyats amb una petita descripció de cada material.

Una vegada a la pàgina inicial del CREDA MIL, escolliu l'opció Altres Materials, aneu a l'apartat Materials de treball en Llengua de signes catalana i trobareu el Mira què dic. Podeu executar-lo sense necessitat d'instal·lació. Cal que premeu sobre l'entrada Mira què dic.


Terminologia específica de la LSC relacionada amb l’àrea de llengua

Malgrat que els signants són, en major o menor grau, bilingües, ja que viuen envoltats per la realitat de la llengua oral i escrita, o que poden utilitzar l’alfabet manual (dactilologia) per traslladar visualment la llengua oral a través de la seva representació escrita, la manca de vocabulari específic no deixa de ser una dificultat afegida ja que sovint l'alumnat sord necessita signes específics per desenvolupar-se conceptualment.

Per resoldre s'elaboren materials amb terminologia específica. L'equip de mestres i de logopedes del CEE de Sords CRAS va organitzar a la Jornada de Creació de Materials del 2006, un taller de terminologia específica relacionada amb l’àrea de llengua, en llengua de signes catalana. El treball de la jornada va consistir en consensuar un signe per cada terme i fer-ne un enregistrament de vídeo. El resultat ha estat un lèxic de 74 signes, i vídeos, que són accessibles a partir d’un menú i una presentació.


Conte adaptat amb lèxic signat Hi ha alguns contes amb lèxic signat per facilitar la lectura del text, com el d'en Amador Guevara del centre municipal CEE Virolai de Cornellà, que ha elaborat tot un seguit d’activitats i metodologies per a centrar a l'alumnat en les seqüències diàries i com a recurs per treballar la lectura i l'escriptura amb el suport de símbols pictogràfics i de signes. Consta de dos materials:

El conte d’en Joan Brut acompanyat d’activitats de lectura i escriptura. El cançoner signat que s'utilitza per ubicar l’alumnat dins l’horari de la classe. Els símbols pictogràfics (SPC, etc.) són molt intuïtius i serveixen per facilitar la comprensió del llenguatge als infants amb més dificultats. Trobareu una presentació, el conte i les fitxes per imprimir.

Podeu trobar més contes amb llengua de signes i símbols pictogràfics a la xarxa. Si voleu aprofundir en el tema o buscar més recursos només cal que ho poseu en un cercador, per exemple: el Google: http://www.google.com/

Imatge: cerca al Google de contes amb llengua de signes

Peu d'imatge: Autoria, Anna Fontelles


SIGNE 2. Editor de llenguatge signat

L'objectiu d'aquesta pràctica és veure el programa Signe 2, que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-los a llenguatge de signes.

Contingut de la pràctica:

 1. Localització i instal·lació del programa Signe 2
 2. Funcionament del Signe 2
  • Editor de Gràfics
  • Editor de Frases
  • Editor de text Bilingüe

El programa Signe 2

Autor: Benjamí Vidiella

El Signe és un editor de llenguatge signat que permet crear textos en llenguatge escrit i traduir-los a llenguatge gràfic o de signes.

El programa es proposa un doble objectiu:

 • Proporcionar un eina a les persones sordes per a facilitar la lectura de textos
 • Agilitzar la preparació de materials educatius en llenguatge signat als mestres i logopedes

El programa incorpora un diccionari amb el llenguatge signat per a sords

El Signe és compon de dos mòduls:

 • El gestor de gràfics, que permet mantenir el diccionari del programa afegint, modificant o eliminant paraules i dibuixos. El gestor de gràfics permet incorporar, a més del pictograma del signe, la seva filmació i el dibuix de l'objecte representat.
 • El gestor de frases, que després d'escriure o importar un text confegeix les planes amb la traducció signada del text escrit.

Localització i instal·lació del programa

Aquestes pràctiques sobre el programa Signe 2 s'han realitzat amb la versió 5.7, la qual es pot trobar al CD CREDA MIL.

A continuació es detallen diferents llocs on trobar el Signe 2.

Cal tenir el Signe 2 instal·lat al disc dur per accelerar el funcionament del programa i poder fer modificacions, afegint noves paraules, contes, dibuixos… i, si cal, eliminar-ne d'existents.

Funcionament del Signe 2

 • Poseu en marxa el programa Signe 2 amb un doble clic sobre el fitxer Lsignat2ct.exe.

Imatge: Pantalla d'inici del programa Signe 2

Peu d'imatge: http://www.xtec.cat/dnee/lsc/signe2/

 • Per obrir el Gestor o Editor de Gràfics
 • Per obrir el Gestor o Editor de Frases

L'Editor de Gràfics

 • Premeu sobre la icona Gràfics. Us presenta l'Editor de Gràfics. és el diccionari de símbols. Podeu escriure les paraules per cercar el seu signe, veure el vídeo i el dibuix que representa la paraula. Totes les paraules de la llista tenen el seu signe corresponent, però alguna altra opció pot ser que no estigui disponible.

Imatge: Editor de gràfics del programa Signe 2

 • Per buscar una paraula podeu escriure el seu nom a la finestra de text de l'apartat Escriu el nom que li correspon al gràfic. Escriviu, per exemple, el nom pissarra i premeu sobre el botó Cercar. Presenta el signe que correspon a "pissarra", el seu dibuix i el vídeo.
 • També podeu buscar una paraula directament de la llista Gràfics disponibles.

Per començar a familiaritzar-vos amb el programa cerqueu paraules per veure la seva traducció a la llengua de signes.

* A l'ajuda que incorpora el mateix Signe 2. S'hi accedeix prement el botó d'ajuda que surt a les diferents pantalles del programa.

 • El manual en format DOC que trobareu a la carpeta Manuals. És el fitxer signe2v5.doc, que podeu obrir amb el Word.

L'Editor de Frases

A l'Editor de Frases es composen els textos escrivint directament amb el teclat, important fitxers de text (TXT) o bé triant algun dels contes i històries que porta el programa. Els textos no poden portar signes de puntuació, només el punt final de frase.

Editor de text Bilingüe

 • Escriviu una frase o carregueu un conte o fitxer de text a l'Editor de Frases.
 • Escolliu l'opció . També s'hi va des del menú Anar a | Editor de text bilingüe. Observeu com presenta, en una nova finestra, tot el text i sota cada paraula el seu corresponent signe.
 • és pot modificar la lletra des del menú Lletra.
 • Hi ha la possibilitat d'imprimir-ho, una vegada s'ha arribat fins al final del text passant totes les pàgines: menú Pàgina | Pàgina següent.

Recursos que podem trobar a la xarxa

Els projectes bilingües en centres d'educació infantil i primària existents a Catalunya els podem trobar a:


La dactilologia

La dactilologia és l' alfabet manual que representa les grafies de l'abecedari de la llengua. Cada grafia de l'alfabet adopta una configuració (la forma que adopta la mà amb una determinada posició dels dits) que es representa a l'espai. Cada llengua de signes té el seu propi alfabet dactilològic propi.

És la part de la llengua de signes que permet l'entrada visual i alfabètica a la llengua escrita i parlada. Utilitzar constantment la dactilologia permet treballar l'adquisició i aprenentatge del lèxic escrit i la consciència fonològica pròpia de la llengua oral.

En les produccions signades entre la població sorda, s'utilitza sobretot quan no existeix un signe determinat pel concepte que es vol expressar, per les dades personals (nom, cognoms,…), topònims o bé per quan necessiten conèixer l'escriptura correcta d'alguna paraula.

L'alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana

Imatge: Alfabet dactilològic de la llengua de signes catalana

Molts estudis sobre l'adquisició del llenguatge en els infants sords, arriben a la conclusió de que si s'utilitza de forma primerenca la dactilologia tenen un accés més significatiu i precoç als elements suprasegmentals i a la fonologia de la llengua oral. Fer els noms dels conceptes que envolten a l'infant sord amb l'alfabet dactilològic, li permet processar més ràpidament els mecanismes de la consciència fonològica, inclús per treballar els cops sil·làbics i per treballar fonemes és molt vàlid emprar la dactilologia.

A la xarxa podem trobar recursos de dactilologia. Proveu a fer una cerca al JClic, al Google i al YouYube.

Ens referirem al programa JClic elaborat pels tècnics del Departament d’Ensenyament i que està a l’abast de tothom. Aquest programa disposa d’un ampli ventall d’activitats que es poden utilitzar amb aquesta finalitat.

El programa JCLIC que prèviament hem d'instal·lar en el nostre ordinador descarregant-lo d'internet. JClic , JavaClic,

Les activitats JClic poden ser visualitzades directament però les que puguin resultar interessants per a la nostra tasca professional seria convenient instal·lar-les al nostre ordinador, o al lloc que desitgem (llapis de memòria, disc dur,…),

Accés a les activitats
 1. Aneu directament a la Zona JClic escrivint directament l'adreça web http://clic.xtec.cat/ca/index.htm
 1. Observeu que podeu:
  • Triar l'idioma. Independentment de l'idioma seleccionat, podeu consultar qualsevol activitat en qualsevol llengua.
  • Descarregar el programa Clic en la versió 3.0 i el JavaClic per poder executar les activitats directament des d'internet sense necessitat d'instal·lar-les.
  • Consultar la Biblioteca d'activitats.
 2. Feu clic sobre l'apartat Biblioteca d'activitats i arribeu a la pàgina de Cerca d'activitats.
 3. Escriviu les dades de les activitats en els camps que apareixen a sota per tal de fer la cerca més ràpida i senzilla. En el camp
  • Idioma trieu català
  • Nivell seleccioneu tots els nivells
  • Descripció hi escriviu la paraula clau dactilologia

- Comprovareu que a sota, a peu de pàgina, apareixeran activitats JClic que compleixen els criteris de cerca que heu determinat, podeu triar-ne qualsevol per fer la pràctica.

 1. Seleccioneu-ne una, clicant al damunt, i passareu a un nou espai web on apareixerà una petita descripció de l'activitat a modus de sinopsi, i just a sota trobareu tres possibilitats:
  • Com funciona?: ens descriu detalladament l'activitat
  • Engega'l: per executar l'activitat directament des d'internet només si tenim instal·lat el programa JavaClic
  • Instal·la'l a l'ordinador: per instal·lar-lo a l'ordinador, o bé, a la unitat de disc que desitgeu.

Activitat d'ampliació:
Us afegim l’enllaç per si us animeu a fer altres activitats. Aquest enllaç us porta a un conjunt d'activitats per descobrir com és el JClic, tant en el seu aspecte extern com en el seu funcionament. També veureu les activitats que es poden crear amb aquesta eina.