Pèrdues auditives i ajudes tècniques

Les pèrdues auditives

Moltes vegades, ser tutors i tutores d'un grup amb una alumna o alumne amb dificultats auditives pot produir-nos certa angoixa perquè tenim un desconeixement del que és una pèrdua auditiva i de com aquesta pot afectar en el desenvolupament de l'alumnat i en el seu accés a l´aprenentatge.

Les necessitats són específiques per a cada alumna o alumne amb pèrdua auditiva. Així doncs, ens podem trobar alumnat amb dificultats auditives que amb l'ús d'estratègies comunicatives i lingüístiques, d'aprenentatge i personals i socials, poden accedir al currículum, fins alumnat que, en funció de les seves necessitats, s'ha d'articular un pla individual.

L’alumnat amb pèrdua auditiva pot estar escolaritzat en un centre d'agrupament d'alumnat sord, en el qual poden coincidir diferents alumnes amb pèrdua auditiva, o bé pot estar escolaritzat en un centre ordinari en el qual pot ser l´únic alumne o alumna amb dificultats auditives.

Carles Llombart i Elias, psicopedagog del CREDAC Pere Barnils de Barcelona i amb una àmplia experiència assessorant sobre la integració de deficients auditius als centres educatius, ha elaborat una pàgina web, fruit d’una llicència d’estudis, com a recurs dirigit especialment al professorat que els atén.

Les finalitats que han guiat a l’autor d’aquest treball de llicència d’estudis han estat fonamentalment tres, que citem literalment:

 1. Obtenir coneixement sobre les sordeses i les conseqüències del dèficit auditiu, principalment pel que fa a les dificultats per processar la informació emesa per la via oral, l’adquisició i estructuració del llenguatge i les conseqüències en relació als processos d’ensenyament-aprenentatge.
 2. Fer entenedora la naturalesa de les necessitats educatives especials del seu alumnat sord.
 3. Elaborar les adaptacions i usar les estratègies instructives i de comunicació oportunes amb aquest alumnat que els faciliti optimitzar la seva tasca docent.

A l’índex de la pàgina podem consultar tots els apartats, que constitueixen un banc de recursos i informacions molt ampli.

Imatge: Pàgina web d'en Carles Llombart i Elias

Peu d'imatge: Hi ha informació sobre les dificultats auditives. http://www.xtec.cat/~cllombar/

Aquest portal és un magatzem de recursos que, a més, de servir per a situar-se davant de tots els aspectes que acompanyen a la presència d’aquest tipus de dificultat, serveix de guia de com donar una resposta educativa adequada a aquest alumnat.

S'orienta al professorat que atendrà directament a aquest alumnat, facilita tot un ventall d’informacions per resoldre dubtes i dóna coneixements sobre les seves característiques. Pot convertir-se, així, en un portal de referència pel professorat implicat en la integració de l’alumnat amb deficiència auditiva.

Un altre recurs inclòs en cadascun dels apartats o capítols és el fet que s’ofereix la mateixa pàgina en versió PDF, amb un botó específic al final del capítol per guardar-ho a l'ordinador o imprimir-ho.

També trobem informació sobre les ajudes que podem oferir a l'alumnat escolaritzat:

 • Les llengües de signes: descripció de les seves característiques i funcionament de les diferents llengües de signes, diferenciació entre llengua de signes i dactilologia, diferents postures sobre el tema…
 • Ajudes auditives: explicacions sobre els diferents tipus d’audiòfons i el seu funcionament, implants coclears….
 • Ajudes als entorns educatius:
  1. Consells sobre els aspectes a tenir en compte per a que aquest alumnat rebi la informació a l’aula de la millor manera,
  2. Explicació de com abordar educativament el fet de tenir alumnat amb dificultats auditives a les aules a partir de diferents modalitats comunicatives i descripció exemplificada d’aquestes modalitats, mitjançant vídeos demostratius, i dels diferents centres amb agrupaments de nens amb dificultats auditives a la ciutat de Barcelona i quin tipus de modalitat utilitzen,
  3. Com organitzar la resposta educativa que necessita aquest alumnat i com es fa des del Departament d’Ensenyament,
  4. Descripció dels Centres de recursos educatius per a alumnat amb dificultats auditives i amb trastorns de llenguatge, les seves funcions i la tipologia de professionals que els integren.

Per últim, trobem en aquesta pàgina un apartat específic que comenta diferents aspectes relatius a la família de l’alumnat amb dificultats auditives: procés d’acceptació, reequilibrament familiar, pautes d’actuació per a facilitar l’adaptació a l’escola… Us recomanem que li feu un cop d'ull!.

http://www.xtec.cat/~cllombar/

Per ampliar i aprofundir en el tema:

-1 Pàgina web del Departament d'Ensenyament amb informació dels Centres de recursos educatius per a deficients auditius: http://www.xtec.cat/creda/ i

-2 curs telemàtic: D238 - Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat auditiva


També trobareu vídeos molt interessants sobre l'audició, les pèrdues auditives, com funciona un implant coclear, un audiòfon… al YouTube. Proveu de posar alguna d'aquestes paraules dins el requadre que us surt quan s'obre el YouTube i tindreu vídeos que us poden ser molt útils per a vosaltres, per explicar aquests conceptes al vostre alumnat i/o a les famílies. Proveu a posar la paraula clau que us interessa i afegiu "con subtítulos", veureu que ja hi ha força vídeos subtitulats. Quan s'obri el vídeo aneu a la part inferior dreta, cliqueu damunt de la fletxa vermella que assenyala cap dalt i si surt CC és que té subtítols.

http://www.youtube.com/

YouTube

Peu d'imatge: Resultats de la cerca de deficiència auditiva a Youtube

Activitat d'ampliació:
Si voleu pujar vídeos amb subtítols, consulteu:

Getting Started: Adding / Editing captions

http://www.arturogoga.com/2008/08/29/como-aadir-subtitulos-en-youtube/


Altres pàgines on trobar informació, imatges, test d'audició, vídeos demostratius … són: http://www.sinfomed.org.ar,
http://oiresclave.org/.
I també les pàgines web de les cases comercials dels audiòfons o implants coclears: Phonac, Widex, Advanced Bionics, Meddel, … les podeu trobar amb un cercador, s'explica a la pràctica 2 d'aquest modul.


Cerqueu un vídeo, informació… dels temes que estem tractant en aquest mòdul i del que considereu que us agradaria tenir més informació.


Les ajudes tècniques

Una visió inclusiva de l’escola veu l'alumnat des de les seves característiques i diversitat, i no des de les dificultats; considera la diversitat com un valor afegit i, per tant, basa l’atenció de l’alumnat en l´entorn ordinari. És en aquest entorn ordinari on se li proporcionen els ajuts i els suports necessaris que li faciliten l´accés al context i la participació en activitats, l'accés als aprenentatges escolars i l´assoliment de les competències bàsiques.

Les dificultats auditives i els ajuts tècnics que tingui l'alumnat, configuren de forma especial l’accés a la informació, i, per tant, l’accés al món. Aquest accés a la informació es basa en:

 • L’optimització dels canals auditius
 • La potenciació dels canals visuals
 • i depenent de l'audició, l’adaptació a l’atenció dividida

En conseqüència, l’escola inclusiva haurà de tenir en compte aquesta manera d’accedir a la informació i adaptar el context educatiu a aquestes particularitats. Caldrà preveure si hi haurà un contingut important d'informació oral, si es necessitaran dispositius d'accessibilitat (emissores FM, bucles, audioguies, vídeos subtitulats, intèrprets de llengua de signes…). En alguns casos caldrà fer una activitat prèvia d'anticipació dels continguts i activitats.

Caldrà que es prenguin les mesures necessàries perquè tots els espais del centre estiguin habilitats per tal que l'alumnat amb dificultats auditives pugui accedir a la informació de l'entorn. Per això disposem de tot un seguit d'instruments i dispositius que permeten l'accés a la informació i la comunicació en espais públics.

L'emissora de freqüència modulada

L'emissora de freqüència modulada proporciona una comunicació directa entre la persona que parla i l'usuari, en aquest cas, l'alumnat amb dificultats auditives. Les emissores utilitzen un sistema de freqüències de transmissió, i tant el transmissor com el receptor han d'estar en la mateixa freqüència. Les emissores es poden connectar tant als audiòfons (si tenen una entrada directa d'àudio), audiòfons de conducció òssia i implants. Els efectes del soroll de fons i de la reverberació es redueixen. En ser la transmissió sense cables, tant el professorat com l'alumnat tenen mobilitat. Tot i que la distància deixa de ser un problema amb l'ús de l'FM, algunes i alguns alumnes necessitaran també el complement de la lectura labial, llavors, caldrà seguir respectant l'atenció dividida. El transmissor amb el micròfon pot col•locar-se també a prop d'altaveus de TV, de l'ordinador, de reproductors d'àudio o, fins i tot, connectar el transmissor a aquests dispositius mitjançant una connexió especial. En una entrada s'hi pot connectar la FM o el cable de l'aparell auditiu i a l'altra els altaveus o els auriculars per a la resta d'alumnat.

Imatge: es mostra un ordinador portàtil i l'emissora FM connectada

Peu d'imatge: autoria, Anna Fontelles.

Consells per a l'ús bàsic dels sistemes FM

 • Assegurar-se que tant l'emissor com el receptor funcionen correctament i que criden l'atenció de l'alumnat quan està d'esquena i lluny.
 • Situar el micròfon a 15-20 cm de la boca.
 • Activar el transmissor quan ens dirigim a tota la classe o al grup on està treballant l'alumne o l'alumna.
 • Recordar de desactivar el transmissor quan es parli amb altres persones.
 • Intentar no situar-se a prop de zones sorolloses com ara finestres, ja que el micròfon pot captar soroll de fons.
 • Si per algun motiu s'ha de cridar, cal desactivar el micròfon.
 • Intentar evitar el fregament de la roba i penjolls amb el micròfon.
 • Passar el micròfon als companys i companyes en activitats de participació, debats, treballs de grup, lectura en veu alta…
 • Preveure l'ús de l'emissora en activitats fora de l'aula i/o del centre on hi hagi informació oral: visites a museus, exposicions orals…

Bucle magnètic

Consisteix en un cable que transforma en ones magnètiques el senyal sonor recollit mitjançant un micròfon. Aquestes ones es transmeten directament a la pròtesi auditiva. L'ús d'aquest sistema té sentit si a l'aula o al centre hi ha bastant alumnat amb dificultats auditives que utilitza pròtesis amb bobina inductiva (que tinguin la posició T o MT), ja que s'ha d'instal·lar en els diferents espais. Tot i que es tracti d'un dispositiu col•lectiu, també hi ha bucles magnètics d'ús individual que es col·loquen al voltant del coll. Alguns espais públics disposen d'aquest sistema, i, per tant, quan es realitzi alguna activitat fora del centre, val la pena assabentar-se si disposen del bucle magnètic.

Ajudes visuals

L'ús de plafons informatius mitjançant els murals a la paret de l'aula, als passadissos, a la recepció, o els plafons electrònics, faciliten a l'alumnat l'accés immediat a la vida del centre, i, en conseqüència, afavoreixen l'autonomia. També caldrà afegir als senyals sonors habituals, timbres d'entrada i sortida, patis, alarmes d'emergència… dispositius visuals per tal que aquest alumnat pugui assabentar-se del que està passant.

Les pissarres digitals interactives (PDI) són de gran ajuda dins l'aula. Us proposem veure aquest vídeo de 12’

Veureu que és un recurs molt visual.

Precaució! !!
Cal vetllar perquè quan escrigueu, manipuleu a la pissarra o estigueu d'esquena, no expliqueu coses. Hem de recordar que hi ha alumnat amb dificultats auditives que necessita veure la cara de l'interlocutor.

Anna Fontelles 2013/07/17 19:04