1. Audició. Sistemes alternatius.

En aquest mòdul es facilita tot un ventall d’informacions per resoldre dubtes i donar coneixements al professorat implicat en la integració de l’alumnat amb dificultats auditives.

Veureu diferents recursos, fonts d'informació, materials… per tal d'adquirir nous coneixements i aprofitar les TIC i les TAC per introduir a les aules, segons els nivells educatius, àrees curriculars,… estratègies de treball col·laboratiu i en xarxa, treball individual, emprant diversos mitjans i formats (entorns virtuals, cercadors, wikis, generadors de material adaptat,…).

Continguts

Trobareu un conjunt de programari, pàgines web i recursos en suport informàtic relacionats amb:

  • Les pèrdues auditives i les ajudes tècniques
  • La llengua de signes
  • SIGNE 2. Editor de llenguatge signat.
  • Discriminació auditiva
  • Consciència fonològica
  • Recursos per a la comunicació, SAAC

Pràctiques

  • Pràctica 3: Discriminació auditiva i consciència fonològica.