Guia

Presentació

L’alumnat amb discapacitat auditiva o sordesa és, en primer lloc, un infant, un noi o una noia amb totes les característiques personals que li corresponen per edat i per entorn, que a més a més presenta un dèficit d’audició que li comporta el desenvolupament d’unes estratègies d’aprenentatge i de relació diferents de les dels oïdors, i unes necessitats educatives específiques per a l’accés al currículum escolar.

Les TIC, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i les TAC, Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement, afavoreixen el seu desenvolupament cognitiu, lingüístic, comunicatiu i social, constituint un recurs inestimable en la pròpia resposta educativa, en el marc de l’escola inclusiva, principal objectiu d’aquesta formació.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Conèixer recursos TAC adients a les característiques del desenvolupament comunicatiu, lingüístic, cognitiu i social de l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Conèixer els recursos TAC adequats pels diferents models comunicatius i educatius per a l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Disposar de materials i estratègies TAC per atendre l’alumnat amb discapacitat auditiva en el marc de l’escola inclusiva.
 • Conèixer procediments i recursos TIC i TAC que permetin fer accessibles els materials de l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Conèixer procediments i recursos TIC i TAC que facilitin la generació de materials adequats a l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Conèixer recursos TIC i TAC per treballar els aspectes de l'audició, la veu, la parla i el llenguatge.
 • Assolir suficient autonomia per trobar recursos a la xarxa i utilitzar-los en les tasques professionals.
 • Crear i valorar pràctiques educatives competencials.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el/la participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Mòdul 1: Audició. Sistemes alternatius.

 • Pràctica 1: Pèrdues auditives i ajudes tècniques.
 • Pràctica 2: La llengua de signes.
 • Pràctica 3: Discriminació auditiva i consciència fonològica.
 • Pràctica 4: Recursos per a la comunicació.

Mòdul 2: Fonètica i fonologia.

 • Pràctica 1: Emissió oral.
 • Pràctica 2: Exercitació de la parla.
 • Pràctica 3: Estudi dels fonemes.
 • Pràctica 4: Autoregulació i consciència fonològica.

Mòdul 3: Lèxic i morfosintaxi.

 • Pràctica 1: Lèxic.
 • Pràctica 2: Morfosintaxi.
 • Pràctica 3: FACIL, l’aplicació.
 • Pràctica 4: Recursos del FACIL.

Mòdul 4: Competència comunicativa i lingüística.

 • Pràctica 1: Inici del discurs narratiu.
 • Pràctica 2: Coherència i narració.
 • Pràctica 3: Els aprenentatges: accessibilitat.
 • Pràctica 4: Competència comunicativa i lingüística.

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Avís: us aconsellem que abans de començar amb les pràctiques us mireu els exercicis que s'us demanen a cada mòdul i les propostes de projecte. En funció de la vostra disponibilitat, interessos i TIC (ordinador-tablet) amb que treballeu, podeu aprofundir i/o variar més o menys les pràctiques.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.