Projecte

El projecte de treball és l'element amb què conclou el curs. Té per finalitat que l'alumne/a apliqui de manera autònoma els coneixements apresos als mòduls.

Objectiu del projecte

El projecte ha de consistir en la creació d'un aplicatiu per a un grup de persones amb discapacitat motriu per poder solucionar un problema comú, o un aplicatiu pensat per a un/a alumne/a concret/a amb discapacitat motriu.

El projecte haurà de constar de dues parts: una part teòrica justificativa del projecte i una part pràctica consistent en un aplicatiu d'un dels programes següents explicats en el curs: Plaphoons, TocaToca, OpenOffice Impress o Power Point…

En cas que l'alumne/a estigui interessat/da a realitzar un treball vinculat a un altre dels programes vistos durant el curs, caldrà el vistiplau del tutor per poder realitzar-lo.

Fases en l'elaboració del projecte

En funció del calendari establert, es contemplaran les fases següents:

 • Proposta o propostes de projecte. Els participants han de lliurar als tutors les propostes detallades del projecte final.
 • Aprovació o no de la proposta. El tutor comunicarà als participants l'aprovació de la proposta o les rectificacions oportunes.
 • Lliurament d'una versió prèvia. Els participants lliuraran als tutors una versió no acabada del projecte per tal que aquests puguin valorar el seu abast real i aconsellar-ne els canvis corresponents.
 • Lliurament de la versió definitiva. Els participants lliuraran la versió definitiva del projecte acompanyada de la documentació en Word abans descrita.Requeriments del projecte

El projecte de treball ha d'incloure:

 • Part teòrica justificativa, en un document del Word o Writer, explicant el tipus d'alumnat a qui va dirigit el projecte (pot ser la mateixa proposta ja presentada, però ara ben definida). Uns possibles punts a seguir són:
  • Títol
  • Nom i cognoms de l'autor
  • Dades professionals de l'autor (centre de treball, assignatures que imparteix…)
  • Nivell educatiu al qual va adreçat
  • Justificació curricular (assenyalant quina part del currículum es treballa)
  • Descripció dels materials desenvolupats
  • Orientacions tècniques per a la utilització
  • Orientacions didàctiques • Aplicatiu: s'haurà d'elaborar a partir d'un dels programes següents: Plaphoons, TocaToca, Tpwin, OpenOffice, Impress o PowerPoint. En cas d'estar interessat en la realització d'un treball vinculat a un altre dels programes vistos durant el curs, caldrà el vistiplau del tutor per poder realitzar-lo. Recordeu que per garantir el correcte funcionament de molts dels programes, cal que l'aplicatiu vagi acompanyat de tots els fitxers que s'han utilitzat en l'elaboració del Projecte. Per això, caldrà incloure l'aplicatiu en una carpeta amb tots els altres fitxers (imatges, sons, etc.).