Adaptació de làmines en relleu per a alumnes amb ceguesa

Els alumnes amb ceguesa necessiten làmines en relleu per poder fer-se idea de formes, dibuixos, gràfiques matemàtiques, esquemes corporals, etc.

Aquestes adaptacions quan es troben a les etapes d'Educación Infantil o cicles inicials de Primària es realitzen amb materials i textures diferents, però més endavant es fan de forma informatitzada.

Un cop tenim les làmines en relleu es poden usar damunt la tauleta digitalitzadora amb una activitat d'ordinador, o bé pot ser el complement d'una lliçó d'un llibre, apunts, etc.

L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les eines de dibuix de Word i OppenOffice.org Draw, les tècniques per distribuir i alinear els objectes dibuixats i posar els quadres de text en lletra Braille per tal de poder-les utilitzar en el disseny de làmines.

Aquestes làmines posteriorment passaran per un procés i s'obtindrà el relleu.

 • Eines de dibuix.
  • Importància del gruix de línea.
 • Tècniques: redimensionar, alinear i distribuir.
 • El quadre de text en Braille.
  • La Font Braille.

En aquesta pràctica s'utilitzen les eines de dibuix incorporades al tractament de text per tal de no haver d'instal·lar un nou programari. Podeu també utilitzar qualsevol programari de disseny gràfic. (El Gimp, Corel Draw, etc.).

Imatge: Adaptació d'una obra d'art

Obra original i obra adaptada. Darklightman

Lloc web d'origen:www.artbeyondsight.org/teach/how-blind-draw.shtml

Si teniu curiositat, en aquest article podeu llegir com perceben les persones cegues els dibuixos en relleu. Utilitzeu el traductor de Google.

Eines de dibuix

Amb OpenOffice.org Draw, per a tenir accés a la barra d' eines de "Dibuix" fem clic al desplegable "visualitza" i seguidament a "barra d'eines" i seleccionem "Dibuix".

Amb Microsof Word, per a tenir accès a la barra d' eines de "Dibuix" fem clic al botó "Dibuix"

Botó dibuixde la barra d' eines Estàndar, o bé seleccionem "Dibuix" a l'opció del menú.

A la barra d'eines Dibuix hi tenim els botons següents:

Per a dibuixar línies rectes Barra inclinada

Per a dibuixar quadrats o rectangles Rectangle

Per a dibuixar cercles o elipses El·lipse

Per a dibuixar arcs Arc

Per a dibuixar polígons Polígon irregular

Els botons de la barra d'eines de dibuix són pràcticament iguals amb un i altre programari.

Anem a provar les línies:

1. Per dibuixar una línea, un rectangle, una elipse, un arc o un polígon cal fer un clic a la possició dessitjada, i sense deixar , arrossegueu el punter per tal de dibuixar l'objecte.

2. Per a realitzar línies horitzontals o verticals cal mantenir presionada la tecla MAJÚSCULA alhora que arrosseguem el ratolí.

3. Per a crear un quadrat o un cercle, cal mantenir presionada la tecla MAJÚSCULA mentre arrosseguem el ratolí. Si mantenim presionada aquesta tecla alhora que dibuixem, el dibuix adoptarà la forma d'un quadrat o d'un cercle perfectes.

Per a facilitar-nos la feina, Microsoft Word i OpenOffice.org Draw disposen d'unes formes bàsiques preestablertes que ens ajudaran a fer més fácil el dibuix. Per a fer-ne ús d'aquestes formes clicarem el botó d'autoformes que trobarem a la barra de dibuix.

Imatge: Barra d'eines de dibuix de Microsoft Word

Barra d'eines de dibuixImatge: Formes bàsiques de Microsoft Word

Cercles, triangle, claus, etc.Imatge: Pantalla d'Openoffice draw

Formes bàsiques i eines de dibuixImportància del gruix de les línies

Les làmines elaborades s'han d'imprimir en un paper microcàpsula (paper amb una composició química especial foto-termosensible). Una vegada ha estat imprès, el passarem per un aparell específic (Ricoh-Fuser) per a la producció de relleus en paper especial microcàpsula. L'elevació de les línies i trames fa que sigui palpable a l'exploració per la persona deficient visual.

És important que a l'hora de dibuixar es tingui en compte que han de ser dibuixos senzills, que aportin el mínim necessari d'informació, no representarem mai un dibuix en tres dimensions, ja que al tacte no s'entendria.

Per tal de que l'elevació de les línies dibuixades sigui palpable no farem servir mai línies inferiors a 1,5 punts de gruix. A partir de 3 punts seria el més convenient. Aplicarem aquesta norma a qualsevol dibuix que s'hagi de passar per aquest paper.

A continuació podeu veure unes fotografíes d'unes làmines en relleu. Aquestes làmines han estat fotocopiades amb el paper microcàpsula i després s'han passat per l'aparell Ricoh-Fuser, per obtenir-ne el relleu.

Imatge: Fotografia de làmina en relleu

Hexàgon inscrit en una circumferènciaImatge: Fotografia de làmina en relleu més propera

Hexàgon inscrit en una circumferènciaLàmina en relleu. El gruix de la línia de la circumferència és de 6 punts, i el gruix de les línies de l'hexàgon és de 4 punts.

A continuació podeu veure una fotografía de l'aparell Ricoh-Fuser, per obtenir-ne el relleu.

Imatge: Fotografia aparell Ricoh-Fuser

Aparell semblant a una fotocopiadora de reduïdes dimensionsMàquina Ricoh-Fuser Per exemple:

Línia dibuixada amb un gruix d´1 punt. Es veuria impressa en el full, però no s'apreciaria al tacte.

Línia dibuixada amb un gruix de 3 punts. Es veuria impressa en el full, i s'apreciaria perfectament al tacte.

Els alumnes cecs que cursen estudis en centres ordinaris fan servir en el seu currículum escolar els mateixos llibres de text que els seus companys de curs. Aquests llibres són transcrits al sistema braille. Quan el seu contingut va acompanyat de gràfiques, mapes, dibuixos, etc, es valora la necessitat d'adaptar aquestes il·lustracions per tal de fer-les entenedores al tacte. Aquestes adaptacions qüasi mai es fan respectant el contingut visual, ans el contrari, es simplifiquen al màxim per tal de facilitar-ne la seva comprensió tàctil. A continuació podeu veure'n uns exemples a la presentació següent.En aquest objecte en flash podeu veure exemples de fitxes adaptades. Feu clic per avançar en la presentació.

Reproducció flash. Feu clic per avançar

Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.


Amb la introducció dels llibres digitals també serà necessari realitzar adaptacions de làmines en relleu per facilitar la comprensió de conceptes.

OPCIONAL:

 • Realitzeu una làmina dibuixant diferents ratlles, horitzontals i verticals. Les línies han de tenir un gruix de 6 punts.
 • Exemple:
 • Les formes bàsiques.

Utilitzant les formes bàsiques, dibuixar un hexàgon, un cercle i un quadrat. Les figures han de tenir un gruix de 4,5 punts.

Tècniques: redimensionar, alinear i distribuir

Un cop tenim dibuixats els objectes és important conèixer les eines per redimensionar, alinear i distribuir dibuixos. Això ens facilitarà la tasca d'adaptació de làmines. Podem dibuixar un objecte, copiar-lo, enganxar-lo, redimensionar-lo i després tenir-los tots arrenglerats i distribuits correctament en l'espai.

Redimensionar un objecte

 • Per modificar les dimensions d'un objecte utilitzeu els controladors que apareixen al seleccionar l'objecte.
 • Si desitjeu mantenir les proporcions de l'objecte, cal mantenir pressionada la tecla majúscula mentre arrossegueu un dels controladors situats a les cantonades.

Imatge: Redimensionar un objecte

Quadrat amb línies que mostren l'expansió. Mostra del quadrat resultant

Alinear i distribuir els objectes en la pàgina

És possible alinear un dibuix respecte a un altre o amb relació a la pàgina. També podem distribuir els dibuixos en relació a la pàgina o als altres objectes. Amb Microsoft Word:

1. Seleccioneu els objectes que desitgeu alinear.

2. Feu clic en el menú Dibuix de la barra d'eines de Dibuix i seleccioneu l'opció Alinear i distribuir.

3. Es desplegarà un combo on trobareu totes les opcions possibles d'alineació.

4. Si la última opció En relació a la pàgina, està activada, totes les alineacions s'efectuaran respecte als límits de la pàgina.

5. Per alinear els dibuixos a la dreta, feu clic en el botó Alinear a la dreta. Els dibuixos s'alinearan respecte al dibuix situat més a la dreta.

6. Per alinear els dibuixos a l'esquerra, feu clic en el botó Alinear a l'esquerra. Els dibuixos s'alinearan respecte al dibuix situat més a l'esquerra.

7. Per alinear els dibuixos verticalment, feu clic en el botó Alinear verticalment. Els dibuixos s'alinearan verticalment en una posició mitja respecte als dibuixos més allunyats a l'esquerra i a la dreta.

8. Per alinear els dibuixos respecte a la part superior, feu clic en el botó Alinear a la part superior.

9. Per alinear els dibuixos respecte a la part inferior, feu clic en el botó Alinear a la part inferior.

10. Per alinear els dibuixos horitzontalment, feu clic en el botó Alinear horizontalment. Els dibuixos s'alinearan horitzontalment en una posició mitja respecte als dibuixos més allunyats a dalt i a baix.

11. Per distribuir els dibuixos horitzontalment, feu clic en el botó Distribuir horitzontalment. Els dibuixos es distribuiran horitzontalment entre els dos dibuixos dels extrems (esquerra i dreta).

12. Per distribuir els dibuixos verticalment, feu clic en el botó Distribuir verticalment. Els dibuixos es distribuiran verticalment entre els dos dibuixos que es trobin a dalt i a baix.

Imatge: Barra d'eines per alinear o distribuir en Microsoft Word

Barra d'einesAmb OpenOffice.org Draw:

1. Seleccioneu els objectes que desitgeu alinear.

2. Feu clic en el menú modifica i a continuació alineament.

3. Es desplegarà un combo on trobareu totes les opcions possibles d'alineació

4. Per alinear els dibuixos a la dreta, feu clic en el botó Dreta. Els dibuixos s'alinearan respecte al dibuix situat més a la dreta.

5. Per alinear els dibuixos a l'esquerra, feu clic en el botó Esquerra. Els dibuixos s'alinearan respecte al dibuix situat més a l'esquerra.

6. Per distribuir els dibuixos, feu clic en el botó Distribució.

7. Escolliu l'opció Horitzontal o Vertical.

Imatge: Pantalla Openoffice Draw. Full de Format. Menú Modifica.

Opció alineament.Imatge: Pantalla Openoffice Draw. Finestra de distribució

Opcions de distribució horitzontal i vertical

Imatge: Làmina per distribuir horitzontalment. Original i resultat

Tres objectes: quadrat, triangle, rodonaA la làmina de l'esquerre apareixen els tres objectes sense cap alineació, desprès de seleccionar els tres objectes s'ha seleccionat l'opció d'alinear a la part superior i ens ha alineat els dibuixos en la part superior de la pàgina. Com podeu veure a la làmina de la dreta, s'han alineat respecte al dibuix que es trobava més a dalt, en aquest cas el quadrat.

Imatge: Làmines d'exemple de distribució vertical

Imatge per distribuir verticaltmentImatge resultant distribuidaEn aquest cas hem seleccionat l'opció d' alinear verticalment, i ens ha alineat els tres objectes respecte a la posició que es troba el primer objecte.

Imatge: Làmines amb distribució superior i horitzontal

Làmina original i resultat
En aquest cas, hem dibuixat rectes. Desprès de seleccionar-les hem escollit l'opció d'alinar-les en la part superior i desprès distribuir-les en horitzontal. Ens han quedat perfectament equidistants i alineades en la part superior de la pàgina.

Aquestes eines ens aniran molt bé per a dibuixar gràfiques, pentagrames, fer fitxes per a cicle inicial on s'han de relacionar objectes, fer caminets, etc…

OPCIONAL:

 • Realitzeu una làmina amb diferents formes geomètriques. Redimensioneu-les amb diferents mides.
 • Exemple:Imatge: Làmina exemple figures grans i petites

Quadrat, rodona, triangleOPCIONAL:

 • Dibuixeu en una làmina tres pentagrames. Utilitzeu les eines d'alinear i distribuir.
 • Exemple:

Imatge: Làmina pentagrames

Tres pentagrames a la mateixa làmina

El quadre text en Braille

 • Per a insertar un text en una làmina i poder tractar-lo posteriorment com un objecte més de la làmina, és necessari utilitzar l'eina quadre de text, d'aquesta manera, podrem cambiar-ne la forma, moure'l, copiar-lo, etc…
 • Els quadres de text no s'adapten automàticament a la mida del text que escrivim. Per això haurem de tenir em compte que el sistema braille necessita més espai, per tant dibuixarem un quadre de text una mica gran. O bé modificarem la seva mida una vegada haguem escrit a dins el text.Amb Microsorf Word:

1. A la barra d'eines de Dibuix, feu clic en el botó quadre de text.

2. Arrossegueu per determinar la mida que tindrà el quadre de text.

3. Escriviu-hi el text dins del quadre de text.Imatge: Pantalla de Microsoft Word. Barra d'eines de dibuix

Imatge barra d'eines de dibuix


Imatge: Quadre de text

Quadre de text originalAmb OpenOffice.org Draw:

1. A la barra d'eines de Dibuix, feu clic en el botó "T"

2. Arrossegueu per determinar la mida que tindrà el quadre de text.

3. Escriviu-hi el text dins del quadre de text.

Imatge: Barra d'eines de dibuix de l'Openoffice Draw

Eina de Text seleccioanda

Imatge: Quadre de text

Quadre de text original

La font "Luis Braille"

La font Luis Braille va ser creada al Centre de Recursos "Luis Braille" de l'ONCE a Sevilla. Ha estat especialment dissenyada per a la creació d'il·lustracions informatitzades.

 • Instal·leu la font en el vostre ordinador. Feu clic al fitxer CREA000.ttf, copieu-lo.
 • Aneu a Panell de control | Fonts i enganxeu la font.
 • Si aneu al tractament de textos veureu que ja la teniu instal·lada.

Paràmetres de la font amb Microsoft Word.

La font pot ser utilitzada com a qualsevol font disponible en Windows. Per a escriure a la mida correcta, és a dir, tamany del signe, distància entre els punts i les lletres, distància entre les línies, és necessari fixar els següents paràmetres de la font en Word:

Mida: (Format-Fonts-Tamany): 20 punts. Interlineat: (Format-Fonts-Paràgraf-Interlineat): exacte a 35 punts.

Imatge: Barra d'eines de format de Microsoft Word

Font de lletra CREA Luis Braille i tamany 20Imatge: Microsoft Word. Menú Format, paràgraf

Interlineat exacte a 35Paràmetres de la font amb OpenOffice.org Draw

La font pot ser utilitzada com a qualsevol font disponible en Windows. Per a escriure a la mida correcta, és a dir, tamany del signe, distància entre els punts i les lletres, distància entre les línies, és necessari fixar els següents paràmetres de la font en OpenOffice.org Draw:

Mida: 20 punts. Interlineat: (Format-Paràgraf-Sagnats i espaiats-Interlineat): 1,5 línies.

Imatge: Openoffice draw

Font de lletra CREA Louis Braille, mida a 20


Imatge: Openoffice draw. Menú format, paràgraf, sagnats i espaiats

Interlineat a 1'5 líniesPer poder utilitzar aquesta font, primer heu d'instal·lar-la. La font "Luis Braille" s'instal·la com a qualsevol font de Windows.

 • Si dibuixeu quadres de text i escriviu un text en braille. Recordeu utilitzar els paràmetres correctes.

Exemple:

Imatge: Quadre de text amb lletra braille

Imatge d'un escrit braille
 • Si feu un quadre de text on hi hagi més d'una línia. Recordeu utilitzar l'interlineat correcte.

Exemple:

Imatge: Quadre de text amb més d'una línea

Imatge d'un escrit braille