Guia

Presentació


La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer com les persones amb discapacitat visual accedeixen i utilitzen la tecnologia des de les etapes d'Infantil i primària fins al Batxillerat. S'hi tracten aspectes teòrics bàsics sobre la discapacitat visual, eines d'adaptació de l'entorn informàtic, criteris visuals i d'accessibilitat en la creació de programes i activitats, programari utilitzat en cada una de les etapes educatives i a les diferents àrees curriculars, adaptacions de materials en relleu. Els objectius del curs són:

Objectius


Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Objectiu 1. Conèixer els aspectes visuals i funcionals que poden presentar els alumnes davant l'ordinador, així com les competències bàsiques en TAC que poden assolir.
  • Objectiu 2. Conèixer com modificar l'entorn de treball per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat visual.
  • Objectiu 3. Presentar aspectes bàsics sobre el programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat visual (ampliadors i revisors de pantalla).
  • Objectiu 4. Presentar i utilitzar programari bàsic estàndar amb el que poden treballar els alumnes amb discapacitat visual.
  • Objectiu 5. Conèixer pautes bàsiques per a la creació de materials accessibles per alumnes amb discapacitat visual. Criteris visuals. Adaptació de materials en relleu.
  • Objectiu 6. Ser capaços de crear/adaptar algun material que sigui accessible als alumnes amb discapacitat visual.


Continguts


Aquest curs està format per 4 mòduls que donaran una visió extensa de les eines i materials que alumnes de baixa visió i ceguesa utilitzen en l'àmbit de la tecnologia, a través de la pràctica d'ús dels programes, de creació d'activitats accessibles, de búsqueda de materials a la xarxa, de manera que al llarg del curs pugueu adquirir nocions tècniques, coneixements teòrics generals, coneixements sobre accessibilitat, i poder afavorir en el futur, una millor integració i inclusió als alumnes amb una discapacitat visual.

Els mòduls són:

Mòdul 1: Eines ampliadores per alumnes amb baixa visió
Mòdul 2: Eines amb so per alumnes amb ceguesa
Mòdul 3: Treball a l'aula amb l'ordinador
Mòdul 4: Creació i adaptació de materials accessibles

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Requeriments tècnics


En bona part, els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb programari de la XTEC, de Microsoft i de la Linkat o altres distribucions vinculades al programari lliure. Pel que fa a l'apatació a eines lliures i de codi obert, tot just n'hem iniciat l'adaptació.
Els materials poden ser visualitzats amb els navegadors Firefox i Internet Explorer amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines accessibles des del DVD Materials de Formació).