Projecte

La superació del projecte comporta la realització de dos exercicis.

Exercici 1

Ara que ja heu passat per tots els mòduls, cal fer una última reflexió i aportació al fòrum sobre els següents punts:

  • El qualificatiu sobre la sordesa com a "deficiència invisible", és real?
  • Creieu que la imatge social de les persones sordes s'ajusta a la realitat?
  • Quins elements de l'entorn assenyalaríeu com a més importants perquè les persones sordes es puguin desenvolupar totalment?

Exercici 2

Elaboreu una presentació en Power Point o Impress que us pugui servir per informar, d'una manera clara i organitzada, sobre la discapacitat auditiva a un claustre o equip docent. Podeu centrar-vos o aprofundir en un cicle concret i organitzar les informacions de la manera que creieu convenient. Recordeu, però, que cal que hi constin tots els ítems apresos en aquest curs, ja que tots ells són necessaris per entendre i donar resposta a la discapacitat auditiva.


Com sempre, cal lliurar els exercicis i arxius correctament anomenats:
usuari_proj
En aquest cas, en tractar-se d'una presentació, us recomanem que:

  • abans de començar, creeu una carpeta usuari_proj;
  • dins la carpeta, creeu una presentació anomenada usuari i una carpeta arxius;
  • mentre treballeu, copieu els arxius de so o d'imatge a la carpeta arxius, de la mida adequada, abans de inserir-los en la presentació;
  • quan acabeu, des de l'explorador, marqueu les propietats de la presentació com a "només lectura".
  • Per al lliurament, feu un .zip o .rar de tota la carpeta usuari_proj.