7. Estratègies personals i socials afavoridores de la inclusió

Continguts

  • Estratègies per afavorir el coneixement de la sordesa per part de la comunitat educativa: consideracions generals. Pautes facilitadores de la comunicació. Pautes per facilitar la participació. Intervenció centrada en l'escola
  • Les competències i habilitats lingüístiques
  • Les competències i habilitats socials
  • El PAT del centre educatiu: Pla d’Acció Tutorial. Departament o Comissió d’Atenció a la Diversitat. Tutoria
  • El paper complementari del món associatiu de pares i de persones sordes
  • Associaccions de pares de nens sords
  • Entitats relacionades amb la comunitat sorda

Pràctiques