5. La resposta educativa

Continguts

  • Elements, criteris i pautes per organitzar l’acció educativa dels alumnes amb pèrdua auditiva segons el seu nivell de desenvolupament i, per tant, el seu grau d’accés al currículum. Models educatius
  • Marc d'actuació dels CREDA. Criteris d'atenció a l'alumnat
  • El treball amb diferents professionals (logopedes, MALLs, psicopedagog, EAP, tutor, mestres d’EE…)
  • El centre inclusiu adapta l'entorn: l'eliminació de barreres
  • L'atenció a la diversitat, estratègies, mesures i PI

Pràctiques