4. Modalitats comunicatives i escolarització

Continguts

  • Llengua oral. Llengua de signes. Dues concepcions de la sordesa. Llenguatge i llengua. Accés al currículum
  • Modalitats d'escolarització: modalitats educatives i lingüístiques
  • Bilingüisme. Educació bilingüe i bicultural. El biculturalisme. Projectes educatius
  • Tècniques de suport a la llengua oral: paraula complementada, català signat, dactilologia…

Pràctiques