2. La capacitat auditiva

Continguts

  • Tipus de pèrdues auditives segons la localització i el moment d’aparició, en relació amb el llenguatge adquirit i segons el grau de pèrdua auditiva
  • Interpretació d'un audiograma tonal i verbal
  • Determinació del grau de pèrdua auditiva
  • Ajudes tècniques per millorar l'audició: els audiòfons, els sistemes de freqüència modulada, els implants coclears

Pràctiques