Presentació

L’alumnat amb discapacitat auditiva o sordesa és, en primer lloc, un infant, un noi o una noia amb totes les característiques personals que li corresponen per edat i per entorn, que a més a més presenta un dèficit d’audició que li comporta el desenvolupament d’unes estratègies d’aprenentatge i de relació diferents de les dels oïdors, i unes necessitats educatives específiques per a l’accés al currículum escolar.

La discapacitat auditiva o sordesa és un trastorn de la percepció auditiva de les formes acústiques, en diferents graus o qualitats, que afecta l’oïda interna per causa neurològica (nervi auditiu) o sensorial (còclea). Cada alumne amb sordesa és únic i diferent, pel fet que en el seu procés evolutiu intervenen un ampli conjunt de variables, la incidència i combinació de les quals comporta diferents conseqüències en el desenvolupament cognitiu, lingüístic, comunicatiu i social de cada infant o jove.

Conèixer les característiques de l’alumnat amb discapacitat auditiva o sordesa, així com les estratègies metodològiques i ajuts tècnics que afavoreixen el seu desenvolupament cognitiu, lingüístic, comunicatiu i social, constitueix el punt de partida per organitzar la resposta educativa vers aquests alumnes en el marc de l’escola inclusiva, i el principal objectiu d’aquesta formació.

Objectius

 • Conèixer les característiques i variables que intervenen en el desenvolupament comunicatiu, lingüístic, cognitiu i social de l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Conèixer els diferents models comunicatius i educatius per a l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 • Disposar d’elements i estratègies per atendre l’alumnat amb discapacitat auditiva en el marc de l’escola inclusiva.
 • Disposar d’estratègies per a la col·laboració i l'orientació amb l’entorn familiar.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Mòdul 1: Mòdul introductori

 • Presentació
 • Pràctica 1: A la inclusió pel coneixement
 • Pràctica 2: La inclusió escolar dels alumnes sords
 • Pràctica 3: Detecció del dèficit auditiu

Mòdul 2: La capacitat auditiva

 • Pràctica 1: Tipus de pèrdues auditives
 • Pràctica 2: Interpretació d’un audiograma
 • Pràctica 3: Ajudes tècniques per millorar l'audició

Mòdul 3: Com afecta una pèrdua auditiva en el desenvolupament

 • Pràctica 1: Factors que determinen el desenvolupament
 • Pràctica 2: Comunicació i desenvolupament lingüístic
 • Pràctica 3: Desenvolupament cognitiu i dels aprenentatges
 • Pràctica 4: Desenvolupament personal i social

Mòdul 4: Modalitats comunicatives

 • Pràctica 1: Llengua oral / Llengua de signes
 • Pràctica 2: Modalitats d'escolarització
 • Pràctica 3: Bilingüisme o educació bilingüe i bicultural
 • Pràctica 4: Tècniques de suport a la llengua oral

Mòdul 5: La resposta educativa

 • Pràctica 1: El centre educatiu: Plantejaments i actuacions
 • Pràctica 2: CREDA: Marc d´actuació
 • Pràctica 3: La col·laboració entre professionals
 • Pràctica 4: L'avaluació per identificar els punts forts i les necessitats
 • Pràctica 5: L'atenció a la diversitat

Mòdul 6: Estratègies comunicatives i d'accés a la informació i l'aprenentatge afavoridores per a la inclusió

 • Pràctica 1: La informació de l'entorn i les ajudes tècniques
 • Pràctica 2: Les estratègies comunicatives i lingüístiques I
 • Pràctica 3: Les estratègies comunicatives i lingüístiques II
 • Pràctica 4: Les estratègies d'aprenentatge

Mòdul 7: Estratègies personals i socials afavoridores de la inclusió

 • Pràctica 1: Coneixement de la sordesa en la comunitat educativa
 • Pràctica 2: Les habilitats lingüístiques i socials
 • Pràctica 3: El PAT del centre educatiu
 • Pràctica 4: El món associatiu

Mòdul 8: La família

 • Pràctica 1: El nen amb pèrdua auditiva i el seu context familiar
 • Pràctica 2: La família en col·laboració amb el centre escolar
 • Pràctica 3: La família en col·laboració amb el tutor

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.