Projecte

El més important del projecte consisteix en la reflexió lligada a la inclusió d'un/a alumne/a amb discapacitat motriu a l'escola.   L'objectiu del mateix és reflexionar al voltant de tots els ajustos i canvis que s'han hagut de realitzar o es pensen realitzar per donar resposta a la diversitat de l'alumnat. Es tracta de realitzar una descripció exhaustiva del cas, els ajustos realitzats a l'aula per tal d'incloure a l'alumne i aquells que s'han dissenyat per aquest alumne en concret, i quins són els canvis o millores que arran d'aquest cas hem incorporat al centre. També caldrà realitzar una valoració global de la intervenció duta a terme tant respecte l'alumne com de la resta.

Guió del projecte

 1. Descripció del centre: característiques del centre, organització respecte de l'atenció a la diversitat, suport que disposa de l'EAP i o altres professionals i aspectes referits a la inclusió que consten en el projecte educatiu de centre.
 2. Descripció del cas: característiques, desplaçament, comunicació, accès al curriculum i entron familiar.
 3. Adequació escolar:
  1. Aspectes que caldria tenir en compte a l'hora d'elaborar el PI
  2. Adequació de l'entorn escolar: mobiliari i barreres arquitectòniques
  3. Adequació de l'aula: materials específics
  4. Estratègies metodològiques: disseny universal, aprenentatge col·laboratiu, grups heterogenis…
 4. Recursos materials i professionals:
  1. Recursos TAC
  2. Professionals que intervenen
  3. Relació família escola
 5. Valoració del procés d'inclusió.