Accés a Internet

Les persones amb discapacitat motriu han de poder accedir a la xarxa amb els mateixos objectius que la resta de la població: tenir accés a la informació, xatejar, enviar i rebre correu electrònic, aprendre a través de cursos reglats, comprar, etc.

Per aquest motiu és necessari que, quan es dissenyin i/o construeixin webs, es tinguin en compte certs criteris per tal de facilitar aquest accés a tothom.


Criteris d'accessibilitat a les web

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a Internet, es va fundar el “World Wide Web Consortium” o “Consorci Mundial del Web”, que es coneix també amb l’abreviació “W3C”. La seva pàgina oficial és a l’adreça www.w3.org. Existeix una delegació a Espanya a l’adreça http://www.w3c.es/. Aquest consorci desenvolupa especificacions, pautes, programes i eines per desenvolupar al màxim el potencial dels web.

Un dels objectius de la web és desenvolupar estàndards d’accés i de disseny dels web universals, independentment de diferències culturals, educatives, i també de discapacitats personals. És en aquest sentit que van definir la “WAI” (“Web Accessibility Initiative” o “Iniciativa per a l’Accessibilitat al Web”).La WAI té cinc objectius bàsics:

 1. Vetllar perquè els web considerin l’accessibilitat.
 2. Desenvolupar pautes quan es dissenyen pàgines web.
 3. Desenvolupar eines d’avaluació sobre l’accessibilitat.
 4. Promoure la formació en temes d’accessibilitat.
 5. Promoure la investigació pel que fa a l’accessibilitat futura.En la pàgina següent podeu accedir al document “Guia d’accessibilitat al contingut dels web” en el qual es donen les pautes de disseny accessible. Podeu trobar una traducció al català d’aquest document a l’adreça següent: Guia d’accessibilitat al contingut dels web

Per complementar aquestes pautes d’accessibilitat, el mateix grup WAI ha editat uns altres documents anomenats “Punts de verificació” amb la finalitat de dotar els dissenyadors de pàgines web d'un procediment per verificar l'accessibilitat i dotar-los de "tècniques" precises per construir pàgines accessibles. Així doncs, es va associar cada pauta a un o més punts de verificació que descriuen com aplicar aquesta pauta a les presentacions de les pàgines web. Podeu consultar aquests punts de verificació a la pàgina de la Universitat de Barcelona: Punts de verificació

Així doncs, una pàgina web serà accessible quan qualsevol persona, amb independència de les seves limitacions personals, les característiques del seu equip de navegació o l'entorn ambiental des d'on accedeix a la web, pugui utilitzar i comprendre els seus continguts.

Un altre concepte que utilitzen els experts és el d’usabilitat. Amb aquest terme es refereixen a aquell disseny de les pàgines web que facilita que els usuaris puguin interactuar amb aquestes pàgines de la forma més fàcil, còmoda i intuïtiva possible. La usabilitat d'una web està relacionada amb una bona interacció per part de l'usuari. Les decisions sobre la tipografia, la distribució de la informació en la pantalla o l'elecció dels colors apropiats, no solament faran que la interfície sigui més o menys atractiva, sinó que la faran més o menys usable i en determinaran el seu èxit per a totes les persones.

Val a dir que gran part de les normes existents sobre accessibilitat i usabilitat tenen com a referent les persones amb discapacitat visual, i que són aquestes les que s’apliquen amb més freqüència en el disseny de les pàgines web.


Eines d'anàlisi i validació de l'accessibilitat d'una web

El grup WAI, a part d'editar unes pautes d'accessibilitat i uns criteris de verificació, també ha definit tres nivells de prioritat basant-se en l’impacte d’aquests punts de verificació en l’accessibilitat del document. Tot això permet fer una anàlisi més exhaustiva del nivell d'accessibilitat d'una web. Els tres nivells de prioritat definits són:

 • Prioritat 1. Un creador de contingut web ha de satisfer aquest punt. Altrament, a un o més grups d’usuaris els serà impossible accedir a la informació del document. Satisfer aquest punt és un requeriment bàsic perquè certs grups puguin accedir al contingut del web. Així, per exemple, el fet d'utilitzar textos alternatius a totes les imatges, animacions, mapes textuals… seria bàsic i constituiria un punt de verificació de prioritat1.
 • Prioritat 2. Un creador de contingut web hauria de satisfer aquest punt. Altrament, a un o més grups d’usuaris els serà molt difícil accedir a la informació. Satisfer aquest punt salvarà importants barreres per accedir al contingut del web. Així, per exemple, el fet d’utilitzar colors contrastats entre fons i primer pla seria un punt de verificació de prioritat 2.
 • Prioritat 3. Un creador de contingut web pot satisfer aquest punt. Altrament, un o més grups d’usuaris trobaran certa dificultat per accedir a la informació del document. Satisfer aquest punt millorarà l’accés als documents web. Així, per exemple, el fet d’utilitzar dreceres de teclat específiques per a aquella plana seria un punt de verificació de prioritat 3, és a dir, menys indispensable, encara que aconsellable.
En relació directa amb aquestes prioritats, es van definir tres nivells d'adequació a les pautes:

 • Nivell "A". Una pàgina assoleix un nivell A d’accessibilitat si tots els punts de prioritat 1 són satisfets. El nivell A demana preparar els llocs web per tal que la gent discapacitada pugui accedir-hi si hi posa voluntat. És a dir, es garanteix que podran accedir al contingut del lloc, però no els serà fàcil.
 • Nivell "AA". Una pàgina assoleix un nivell AA d’accessibilitat si tots els punts de prioritat 1 i 2 són satisfets. El nivell AA demana que tothom pugui accedir al lloc web amb un mínim esforç. Això implica no només treure impediments sinó que també s’han de donar facilitats.
 • Nivell "AAA". Una pàgina assoleix un nivell AAA d’accessibilitat si tots els punts de prioritat 1, 2 i 3 són satisfets. El nivell AAA busca que tothom pugui accedir al lloc web sense cap acció particular. És a dir, els desenvolupadors han de donar totes les facilitats per a un accés correcte al contingut.
Per tal de facilitar l’anàlisi d’accessibilitat d’una web s’han creat eines d’avaluació automàtica que poden ser de gran ajuda per veure si una web és més o menys accessible, i en quins punts principalment hi ha problemes. Això dóna opció als editors de pàgines web d’acabar-ne manualment la verificació i fer-ne els arranjaments oportuns.

 • Entreu a http://www.w3.org/WAI/ER/tools/complete i comproveu la gran quantitat d’eines d’avaluació existents. Totes realitzen una primera anàlisi que cal completar amb una avaluació manual.Un programa de verificació de l’accessibilitat és el TAW (Test de Accesibilidad Web). A més de ser molt visua, n'hi ha una versió en castellà. El TAW numera els errors segons el nivell de prioritat i marca amb un interrogant els punts a revisar a mà. El seu funcionament és força senzill, ràpid i fiable i ofereix la possibilitat de comprovar l’accessibilitat d’una plana web en línia o descarregar gratuïtament el programa per analitzar un conjunt de planes.

Ara, analitzarem en línia diferents pàgines per veure'n el funcionament:taw1.jpg

 • Escriviu l’adreça de la web a analitzar: http://www.institutdelainfancia.org/?lang=ca a la casella anomenada URL.
 • Seleccioneu com a nivell d’anàlisi el triple A, nivell en què detectarà els errors i/o possibles errors en els tres nivells de prioritat.
 • Cliqueu el botó Analizar.Tot seguit mostrarà una pantalla com la següent en què s’assenyalen els errors d’accessibilitat detectats:

taw2.jpg

A la part superior esquerra, apareix un resum de l’anàlisi feta:

taw3.jpg

Fixeu-vos que, a més a més de tenir a la part superior dreta un resum de l’anàlisi, es representen gràficament els llocs on detecta aquests possibles errors.

Realitzeu, ara, una anàlisi a nivell A de la mateixa pàgina. Comproveu que detecta menys errors, però troba encara punts a revisar.

Si baixeu més avall de la plana que s'analitza, trobareu una explicació dels problemes que ha trobat i unes possibles actuacions que el creador de la pàgina web ha de dur a terme per resoldre aquests problemes:

taw4.jpg

S’han creat una sèrie de logotips per certificar el nivell d’accessibilitat d’una plana web. Fixeu-vos en els diferents logotips i el seu significat:

taw5.jpg

Aquests logotips indiquen el nivell d’accessibilitat d’una plana i s’acostumen a situar al final de les web que s’han preocupat per l’accessibilitat.

Ara analitzeu una web que sigui del vostre interès, seguint els mateixos passos:

 • Entreu a la pàgina del vostre interès i copieu l'adreça.
 • Entreu a la pàgina http://www.tawdis.net/taw3/cms/es.
 • Escriviu l’adreça de la web a analitzar, que abans heu copiat, a la casella URL.
 • Seleccioneu com a nivell d’anàlisi el triple A, nivell en què detectarà els errors i/o possibles errors en els tres nivells de prioritat.
 • Cliqueu el botó Analizar.
 • Quines conclusions heu tret d'aquestes anàlisis?