Treball en coordinació

Com es pot desprendre del curs, treballar a l'aula amb alumnes amb discapacitat motriu comporta treballar en equip. A les escoles no sempre disposem de tots els professionals que voldríem, però sovint existeixen a l'entorn del propi alumne. Cal que anem identificant els diferents professionals per poder-los consultar aquells aspectes complementaris a la tasca educativa. Així, els professionals que podrien formar part de l'equip de treball, serien:

 • El mestre o professor tutor
 • L'auxiliar d'educació especial
 • El mestre d'educació especial o professor de pedagogia terapèutica
 • El professor d'orientació educativa, en el cas de secundària
 • Alguna persona de l'equip directiu
 • El professional de l'EAP (amb el suport d'un professional d'un servei específic)
 • Un professional entès en ajudes tècniques i adaptacions informàtiques
 • Un professional de l'àmbit de la salut: metge rehabilitador, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional
 • Un professional de la logopèdia. En alguns casos, caldrà que estigui format en temes de comunicació augmentativa
 • Un professional de l'àmbit social
 • Els pares

A vegades, aquests professionals els podem trobar en serveis específics del Departament d'Educació (equips d'assessorament psicopedagògic, centres de recursos educatius per a persones amb discapacitat auditiva, centres d'educació especial de la zona o els previstos serveis d'atenció a motòrics(SEEM/SAAM). Altres vegades podem demanar ajuda a serveis concertats amb el Departament d'Educació (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació o serveis afins)com també el Servei de Recursos Educatius, dins el Consorci d'Educació de Barcelona; els centres d'atenció precoç o les àrees bàsiques de salut completarien el gruix de serveis i d'atencions susceptibles d'atendre l'alumnat amb discapacitat motriu.

Però és molt important que tots aquests professionals treballin coordinadament. Treballar en xarxa. Cada professional des del seu lloc de treball, des de la seva parcel·la administrativa, però sumant esforços. Per tant, és important triar un coordinador. No es tracta de dirigir res, sinó de coordinar, recollir objectius de treball, acords, estratègies d'intervenció, responsabilitats…, fer-ne el seguiment. Tot això s'hauria de recollir en un document: el pla individualitzat, que caldrà revisar i actualitzar per donar coherència al projecte.

Proposta de treball per aprofundir

Revisa quants professionals del teu entorn podries incloure per atendre un possible cas. Quines persones serien? De quins estaments depenen? Quina facilitat per reunir-se creus que podrien tenir? Disposes dels telèfons i adreces dels serveis? Qui et sembla que hauria de fer el paper de coordinador?