El treball interdisciplinari

Segurament tots estarem d'acord que la millor manera d'atendre els alumnes amb discapacitat motriu consisteix a treballar des de la interdisciplinarietat. En el nostre context educatiu, els centres educatius disposen de:

  • Professor/mestre tutor. Professional responsable del procés educatiu de l'alumne durant els cursos que l'atengui.
  • Professorat d'educació especial (a primària seria el mestre d'educació especial i a secundària el professor de pedagogia terapèutica). Aquest professional sol seguir el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb discapacitat. Col·laboren amb els tutors en els diferents aspectes docents i aporten la informació més rellevant de l'alumne, ja que aquests professionals els van seguint d'un curs a l'altre.
  • L'auxiliar d'educació especial (o zelador, en el cas de les escoles concertades) és una figura professional encarregada de facilitar aspectes d'autonomia personal a l'alumne amb discapacitat motriu: desplaçaments, control d'esfínters, posar-se i treure's la bata/jaqueta, accedir als materials de classe, alimentació, canvis posturals… També poden intervenir al pati i en les excursions i sortides. El fet que es dotin vinculats a un alumne amb discapacitat motriu, no ha de voler dir que el seu únic objectiu és l'alumne amb discapacitat. Més aviat s'hauria d'entendre com un suport a l'escola; pel fet que apareixen unes necessitats un mica diferents. El seu paper, facilitar l'autonomia personal, no ha d'impedir que l'alumne guanyi destreses.
  • El fisioterapeuta. Les seves funcions no només van dirigides al "tractament de l'alumne" sinó també a l'assessorament sobre tot allò que el tutor ha de conèixer pel que fa a aspectes fisicomotrius. Aquests professionals han de donar les indicacions necessàries sobre la situació postural i els canvis necessaris per a una higiene correcta. Per aconseguir aquest recurs cal que l'equip directiu i el psicopedagog de l'EAP ho demanin a inspecció. Si se segueixen els canals comentats, el Departament d'Educació dota els centres d'aquest perfil professional especialista en fisioterapia.
  • El logopeda. És el professional encarregat d'atendre les necessitats educatives pel que fa a la comunicació en sentit ampli. Tot i que no és fàcil aconseguir que aquests professionals atenguin els alumnes amb discapacitat motriu, cal que el psicopedagog de l'EAP el demani al CREDA de la zona.

Professionals de suport:

  • El psicopedagog de l'EAP. És el professional que realitza el seguiment global de l'alumne i ajuda el centre a prendre les decisions relacionades amb el seu creixement personal. També és el professional que contacta amb altres serveis que puguin estar atenent l'alumne que no formen part del Departament d'Educació.
  • Serveis específics. El Departament d'Educació està tornant a implementar serveis específics d'assessorament als centres per als alumnes amb discapacitat motriu. En el moment de redactar aquestes línies, no n'hi ha en totes les delegacions. Cal parlar amb el professional de l'EAP per aconseguir aquest servei, si hi és.